Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Ελλησι και Χριστιανοις ΤΟ ΘΑΡΣΕΙΝ Προσήκει!

ΘΑΡΣΩΜΕΝ Αγαπητοί Φίλοι και Εν Χριστώ Αδελφοί!

ΘΑΡΣΩΜΕΝ, ότι Ο Κύριος και Θεός ημών καλός εστί τοις Αυτώ πιστεύουσιν και τοις υπερ αυτού αγωνιζομένοις.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ, ότι δια του Θαρσείν το αγωνίζεσθαι.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ, ότι  χρη τω αγώνι έχειν την γνώσιν.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ, ότι εν τω Αγαπάν το Γνώναι και εν τω Γνώναι η Αλήθεια.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ την Αλήθεια ουκ είναι εν ανθρωπίναις παραδόσεσιν και μύθοις αλλά ότι Αυτός Χριστός Ιησούς η Αλήθεια, η Οδός και η Ζωή ήν, εστί, και έσται.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ ηδεώς ομολογείν Χριστώ Τω Θεώ.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ την Ορθόδοξον ημών πίστην είναι μόνην Αληθινήν και Ζώσαν.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ τοις, εν ΑγιοΠατερικώ φρονήματι, Θεολόγοις και Πατράσι ημών, οίτινες βεβαιούσιν ημίν τον συγκρητιστικόν οικουμενισμόν πλάνην είναι και παναίρεσιν.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ την Ημετέραν Ιστορίαν δυνάμενην είναι ημάς διδάξαι ορθώς τε και επωφελώς πορεύεσθαι και είρξαι ημάς του ποιείν λάθη και αστοχίας.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ ερευνάν τας γραφάς, την ιστορία και την, παρα των προγόνων ημών, υγιή φιλοσοφίαν ώσπερ οι Άγιοι Τρείς Ιεράρχαι εδίδαξαν.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ αεί πειράσθαι την Του Θεού Χάριν έλκειν, ίνα γίγνηται ημίν πάντοτε η βεβαίωσις η λέγουσα «Εί Ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ημών»
ΘΑΡΣΩΜΕΝ τους παρελθόντας και νυν εξουσιάζοντας αναξίους είναι άρχειν, ότι ουκ ήδεσαν και ουκ ίσασιν το, εν τοις πράγμασιν, χρηστόν δια Χριστού δύναται μόνον κατανοηθήναι παρά τινός  και εις πλάνην επί πλάνη ήγαγον και ήνεγκον τους αρχομένους.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ, ότι τίνι τρόπω δυνάμεθα αλέξαι τους κινδύνους και αντιστήναι τοις ποικίλοις εχθροίς ημών, ει μη εν τω θαρσείν, εν τη Αληθεία, εν Τω Χριστώ Ιησού και εν τω εύχεσθαι, αγάπη και ειλικρινεία, υπέρ μετανοίας και αυτών, ως ο Κύριος εκέλευσε ημάς ποιείν;
ΘΑΡΣΩΜΕΝ, ότι το Θαρσείν τοις Έλλησιν τε και Χριστιανοίς Προσήκει.
ΘΑΡΣΩΜΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΝΑ ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ, ΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΝΕΝΙΚΗΚΕ.
———————————————————————————————————————————

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ:
Στους Έλληνες και Χριστιανούς Αρμόζει να έχουν Θάρρος!
Να έχουμε θάρρος αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί!
Να έχουμε θάρρος (εμπιστοσύνη), γιατί ο Κύριος και Θεός μας είναι καλός σε όσους πιστεύουν σ’ Αυτόν και σε όσους αγωνίζονται γιάυτόν.
Να έχουμε θάρρος, γιατί δια μέσω του θάρρους μπορούμε να αγωνιζόμαστε.
Να έχουμε θάρρος, γιατί ο αγώνας πρέπει να εμπεριέχει τη γνώση.
Να έχουμε θάρρος, γιατί δια μέσω της Αγάπης κατακτιέται η γνώση και στη γνώση είναι η Αλήθεια.
Να έχουμε εμπιστοσύνη ότι η Αλήθεια δεν βρίσκεται σε ανθρώπινες παραδόσεις και μύθους αλλα ότι Αυτός ο Χριστός Ιησούς ήταν, είναι και θα είναι η Αλήθεια, η Οδός και η Ζωή.
Να έχουμε εμπιστοσύνη ότι η Ορθόδοξος Πίστη μας είναι η μόνη Ζωντανή και Αληθινή.
Να έχουμε εμπιστοσύνη στους Θεολόγους και πατέρες μας, τους έχοντες ΑγιοΠατερικό φρόνημα, οι οποίοι μας διαβεβαιώνουν ότι ο συγκρητιστικός οικουμενισμός είναι πλάνη και παναίρεση.
Να έχουμε πεποίθηση ότι η Ιστορία μας μπορεί να μας διδάξει να προχωράμε σωστά και με ωφέλεια για μας και να μας αποτρέπει από το να κάνουμε λάθη και αστοχίες.
Να τολμάμε να ερευνάμε και να εξετάζουμε τις γραφές, την ιστορία και, την προερχόμενη από τους προγόνους μας, υγιή φιλοσοφία, όπως ακριβώς δίδαξαν οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες.
Να θέλουμε πάντα να προσπαθούμε ώστε να ελκύουμε πάνω μας τη Χάρη του Θεού για να συμβαίνει πάντα σε μας η διαβεβαίωση πως όταν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας.
Να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν το ΝεοΕλληνικό κράτος είναι ανάξιοι να εξουσιάζουν και να ηγούνται γιατί δεν ήξεραν και δεν ξέρουν ότι το πραγματικά καλό και χρήσιμο μπορεί να γίνει αντιληπτό από κάποιον μόνο δια μέσω του Χριστού και οδήγησαν και έφεραν τους αρχόμενους από πλάνη σε πλάνη.
Να έχουμε θάρρος, γιατί με ποιο τρόπο μπορούμε να αποτρέψουμε τους κινδύνους και να αντισταθούμε στους ποικίλους μας εχθρούς, αν όχι με το θάρρος, με την Αλήθεια, με τον Ιησού Χριστό και με το να προσευχόμαστε, με αγάπη και ειλικρίνεια, να μετανοήσουν και αυτοί (οι εχθροί μας), όπως μας έδωσε εντολή ο Κύριος μας να πράττουμε;
Να έχουμε θάρρος, γιατί το να έχεις θάρρος αρμόζει και στους Έλληνες και στους Χριστιανούς.
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΝΙΚΗΣΕΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις