Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ποιοι δέν θέλουν νά πραγματοποιηθεῖ τό Τάμα τοῦ Ἔθνους ;

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

19.5.2017
Οἱ ἔχοντες πνευματικό φρόνημα ἀντιλαμβάνονται πόσο τρομερή δέσμευση εἶναι μία ὑπόσχεση πρός τόν Θεό. Ἐπίσης κατανοοῦν πόσο φρικτό εἶναι ἡ μή πραγματοποίησή της. Μποροῦμε νά ποῦμε μέ βεβαιότητα, μετά λόγου γνώσεως,
ὅ,τι ἡ ἀθέτηση τῆς δεσμεύσεώς μας γιά τό ἱερό Τάμα τοῦἜθνουςεἶναι ἡ αἰτία γιά τή ὁποῖα δέν ἔχουμε σηκώσει κεφάλι αὐτά τά 185 χρόνια. Ὅταν κληρονομεῖ κάποιος, ἐκτός ἀπό τίς ἀπολαβές, τοῦ μεταβιβάζονται καί τά βάρη. Οἱ ἀγωνιστές τοῦ 21 μᾶς δώρισαν μέ τό αἷματους τό μέγιστο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας μαζί μέ τήν ὑποχρέωσή πρός τόν Σωτήρα μας Χριστόν.
Ὁ Κολοκοτρώνης καί οἱ ἄλλοι ὀπλαρχηγοί οἱ ὁποῖοι ἔταξαν κάτι μεγαλειώδες, ἦταν κάτι μεταξύ λαοῦ καί στρατοῦ. Δέν συμπεραίνεται πουθενά, ὅτι ἡ ὑποχρέωση αὐτή ἦταν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου. Ἀλλά σέ αὐτό θά ἐπανέλθουμε. Ἡ σκυτάλη πῆγε στό ἐπίσημο κράτος μέ πρῶτον τόν Καποδίστρια, τήνἘθνοσυνέλευσητόν Ὄθωνα. Στή συνέχεια ὅπως γράφουμε καί στήν «Φωτεινή Γραμμή», προσπάθησαν ὁ Λύσανδρος Καυτατζόγλουὁ ἸωάννηςΚωλέττης, ὁ Τσίλερ, ὁ Γεώργιος ὁ Α’, ὁ Θρασύβουλος Ζαΐμης, ὁ ΓεώργιοςΚαλλισπέρης, ὁ Δημήτριος Βικέλας, ὁ Σπυρίδων Λάμπρος, ὁ Θεμιστοκλής Σοφούλης, ὁ Ἰωάννης Δαμβέργης, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ ἈλέξανδροςΖαΐμης, ὁ  Λυσίμαχος Καυτατζόγλου, ὁ Γεώργιος Μπονάνος, ἀλλά οἱ ἐνέργειές τους δέν εὐοδώθηκαν. Τήν δεκαετία τοῦ 60 ὁ μακαριστός ΦλωρίνηςΑὐγουστίνος ἐκήρυττε ὅ,τι πάσει θυσία ἔπρεπε νά πραγματοποιηθεῖ τό«Τάμα». Στήν συνέχεια τό στρατιωτικό καθεστώς ξεκίνησε μέ κάποιες ἀνορθόδοξες ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες ἔμειναν στήν μέση, γιὰ δικοὺς τους λόγους ἤ σκοπιμότητες. Γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ,  ἐμεῖς πρῶτοι κινήσαμε νομικὴ διαδικασία, τί ἔγιναν «τὰ χρήματα ποὺ μάζεψε ἡ ἑπταετία»  καὶ ν μπραγματοποιηθῇ ἡ ῥητἠ ἄνωθεν ἐντολή «νὰ κουκουλλωθῇ ἡ ὅλη ὑπόθεσις».
Ἔτσι φθάσαμε στίς ἡμέρες μας, καί ἐνῶ ἡ ὑποχρέωση τοῦ Τάματος ἀνήκει σέ ὅλους μας,  βρέθηκε τό ζεῦγος Ἰωάννου καί Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, οἱ ὁποῖοι συγκέντρωσαν μιά σεβαστή περιουσία, τήν ἔχουν ἀφιερώσει ὅλησέ αὐτόν τόν σκοπό, ὅπως ἔχουν δώσει τήν ζωή τους καί κάθε ἀνάσα τους. Ὅλα αὐτά τά χρόνια, τά μέλη τοῦ «Ἰδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν» (ΙΠΗΠΑ) καί τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦἜθνους», ἀγωνιζόμαστε γιά τήν πραγματοποίηση τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος. καί ἐνῶ ἔχουμε δηλώσει ὅτι ἀπό τήν Πολιτεία καί τήν«Ἐκκλησία» δέν θέλουμε οὔτε ἕνα εὐρώ, χτυπώντας τήν πόρτα τους, βρίσκουμε τοῖχο.
Ἡ Πολιτεία 
Ἀπό τήν Πολιτεία ἔχουμε ἀνάγκη νομοθετικές της ρυθμίσεις, ἡ ὁποῖα θά ἔπρεπε νά μᾶς δέχεται μέ ἀνοικτές ἀγκάλες, κυττῶντας μας ὡς τεράστια ἐπένδυση, ὅπως τό Ἴδρυμα Νιάρχου, ἀπό τήν ὁποῖα θά ἔχει πολύ μεγάλα κέρδη. Τουναντίον ἀντί γιά ἀνέξοδα ὀφέληπροτιμᾶ νά σπαταλᾶ κολοσιαῖαποσά γιά τούς μετανάστες, ἐπιβαρύνοντας τούς ἤδη στραγγαλισμένους πολίτες. Ὡς ἄτομα μεμονωμένα, ὑπάρχουν πολλοί βουλευτές ἀπό ὅλα τάκόμματα οἱ ὁποῖοι μᾶς ὑποστηρίζουν, ἀλλά οἱ ἡγεσίες τους ἔχουν διαφορετική γνώμη. Ἀλγεινή ἐντύπωση προκάλεσε ἡ παρέμβαση τοῦἀρχηγοῦ τῆς ΝΔ, νά ὑποχρεώσει τούς βουλευτές του, νά ἀνακαλέσουν τήνὑπογραφή τους. Σημειωτέον ὅ,τι ἀντιμετωπίζουμε ἀπό πολλούς πολιτικούς παράγοντες τό ἐρώτημα: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τί λέει
 «Ἐκκλησία»
Κάποιος σεβαστός κληρικός, ὁ ὁποῖος ἀξίως προαλείφεται γιά Ἐπίσκοπος, μᾶς ἀπήντησε ἀναφερόμενος στό θέμα μας: «Ὑπακοή στήν Ἐκκλησία». Τρεῖς λέξεις, τρία λάθη. α) Ἡ ὑπακοή δέν ἔχει ἐφαρμογή στό κόσμο, ἀλλά στάμοναστήρια. Ἐκεῖ δίνει αὐτήν τήν ὑπόσχεση ὁ μοναχός. Ἐδῶ ὁ ἱερέας μέ ἀδελφικές παραινέσεις καί συμβουλές καθοδηγεῖ. Ἐξαίρεση βέβαια ἀποτελεῖ ὅπου ὑπάρχει διοικητική σχέση (ἱερέας πρός τόν Ἐπίσκοποκ.ἄ.) καί εἶναιὑποχρεωτική ὑποταγή καί ὄχι ἐθελούσια ὑπακοή. β) Κάποιος σπουδαῖος πνευματικός εἶχε πεῖ: «ὁ κλῆρος παπίζει καί ὁ λαός προτεσταντίζει». Δυστυχῶς ἔχει ἐπικρατήσει ἡ βατικάνεια αἴρεση, κατά τή ὁποῖα ἐκκλησία εἶναι οἱ ἱερεῖς καί μόνον. Στήν Ὀρθοδοξία οἱ λαϊκοί ὄχι ἀπλῶς βρίσκονται στόΣῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά ἐκτός τῶν ἱερουργιῶνεἶναι οἱ βασικοί παράγοντες στά ὑπόλοιπα ἔργα. Ἄλλωστε αὐτό ἔχει ξεκαθαριστεῖ ἀπό τήν ἐκλογή τῶν ἑπτά διακόνων, οἱ ὁποῖοι ἦσαν λαϊκοί, κάτι ἀνάμεσα σέ ὑπουργοί καί κοινωνικές ὑπηρεσίες. Οἱ δέ Ἀπόστολοι μεριμνοῦσαν μόνον γιά τά πνευματικά (ἱερουργίες, διδασκαλίες). γ) Ἡ φράση ὑποκρύπτει πνεῦμα «ἐξουσίας». Ὕφος καί συμπεριφορά μέ τέτοια νοοτροπία τά συναντοῦμε σέ πολλούς ἱερεῖς. Καί αὐτή ἡ λανθασμένη διαγωγή προέρχεται ἀπό τήν Δύση. Στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή, ἀπό τούς Πατριάρχες μέχρι τόν τελευταῖο ἐφημέριο,εἶναι διάκονοι-ὑπηρέτες τῶν ἀδελφῶν τους στό ποίμνιο, χωρίς καμμίαὑποψία ἐξουσίας κοσμικῆς
Ἄλλο οἰκτρή ἀντιγραφή τῆς παπικῆς κακοδοξίας στήν ὁποῖα ἔχουμεπεριέλθει ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, εἶναι τό πρωτεῖο. Ἐνῶ στήν Ὀρθοδοξίαδέν ὑπάρχει πρώτος καί εἶναι ὅλοι ἴσοιστήν πράξη λειτουργεῖ ἡ βατικάνειααἴρεση καί δέν γίνεται τίποτα ἄν δέν τό θέλει ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἐνῶ ἡ συντριπτική πλειονότητα τῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ὑπέρμας (ὅπως και τῶν ἁπλῶν ἱερέων και καθολικά τοῦ σώματος τῶν μοναχῶν),ὄχι μόνον δέν ἔχουμε βοήθεια, ἀλλά ἀντιμετωπίζουμε ὑποδαύλιση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι τό παρακάτω: Τό Ἴδρυμα ζήτησε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νά συμπεριληφθεῖ στό καταστατικό του, ἡ πραγματοποίηση τοῦ Τάματος. Τό ΥΠΟΙΚ τό ὑπέγραψε μετά τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τῆς Διαρκοῦς Ἰερᾶς Συνόδου. Καί ἐνῶ πήγαινε γιά δημοσίευση στό ΦΕΚ, ἦλθε νέα ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ ἡ ὁποῖαἀναιροῦσε τήν πρώτη ἀπόφαση. Ὅταν σέ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στό γραφεῖο μας στίς 21 Μαρτίου 2016 τοῦ τό ἀναφέραμε, δήλωσε ἄγνοια, καί μᾶςδιαβεβαίωσε ὅτι θά τό διορθώσει στήν ἀμέσως ἑπομένη συνεδρίαση, δηλαδή ἑντός ἑνός μηνός. Φαίνεται ὅμως ὅτι παραπέμφθει στίς ἐλληνικές καλένδες.
Ἔχουμε καταντήσει νά ἀγωνιζόμαστε γιά πράγματα τά ὁποῖα θά ἔπρεπε νά ἦταν αὐτονόητα. Ἀντί νά μᾶς συμπαραστέκεται σύσσωμη ἡ Ἱεραρχία, στέκεται ἐμπόδιο. Τό σκεπτικό εἶναι: «δῶστε μας τά χρήματα καί θά τό κάνουμε ἐμεῖς». Ὄχι σεβαστοί Πατέρες. Πρῶτον ἡ δουλειά τοῦ Κλήρου δέν εἶναι τέτοια ἔργα. Δεύτερον τήν οἰκονομική διαχείρηση ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι«δέν τήν ἔχετε». Μιά κολοσιαῖα περιουσία, ἔχει ἐξανεμιστεῖ τελείως, καί δέν ὑπάρχουν τά πρός τό ζῆν. Τρίτον ἄν ὑποθετικά παίρνατε τήν περιουσία μας,ὑποχρεωτικά λόγω τῆς ἔνδειας τοῦ λαοῦθά ὀφείλατε νά τήν διανείμετε. Θά ἔπρεπε δηλαδή, ἄν δέν ὑπῆρχαμε ἐμεῖς,  νά μᾶς ἐφεύρετε, ὥστε νά μήν μπορεῖ νά σᾶς κατηγορήσει κανείς ὅ,τι παραμελεῖτε τούς φτωχούς καί κτίζετε φαραωνικά ἔργα.
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω δύο τινά μπορεῖ νά συμβαίνουν: Ἤ δέν θέλετε νά πραγματοποιηθεῖ τό Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἤ δέν θέλετε ἐμᾶς. Ἄν δεχτοῦμε ὅ,τι ἰσχύει τό δεύτερο, ἐμεῖς ἀποσυρόμαστε, προχωρεῖστε μόνοι σας καί ἐπιφυλασσόμεθα γιά τίς δικές μας ἐνέργειες. Ἐάν θελήσετε κάτι εἴμαστε στήν διάθεσή σας. Ἐπειδή ὅμως δεχόμαστε ὀχλήσεις ἀπό χιλιάδες ἀγωνιοῦντεςἀδελφούς μας, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τούς κοινοποιήσουμε τήν μεταξύ μας ἀλληλογραφίαὥστε νά ἔχουν πλήρη γνώση τῶν πεπραγμένων.
 ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
τηλ210-3254321Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις