Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΗΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ! ΕΠΕΙΓΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ!!!!

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΗΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ! ΕΠΕΙΓΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ!!!!
.
ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΞΕ/ΓΕΛΑΣΕ, ΕΠΕΙΓΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ!!!!
 .
Δύο άρθρα σε έναν άρθρον κατωτέρω, αναγνώστε αμφότερα, διαφορετική προσέγγιση των ίδιων πληροφοριών και διαφορετικές πλήροφορίες εις έκαστον!!!! 
.
Ο Λόγος Του Χριστού απροκάλυπτα είναι Αναρχομαθηματικοϋπερκβαντικός προϋπερβατικός αγιοδιαλογισμός, θα το ιδείτε εν μέρει κατωτέρω!!!!
.
«Διά τούτο λέγω ύμίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία άφεθήσεται τοις άνθρώποις, ή δέ του Πνεύματος βλασφημία ούκ άφεθήσεται τοις άνθρώποις... ούτε έν τω νύν αίώνι ούτε έν τω μέλλοντι» (Ματθ. ιβ' 31­-32.βλ. και Μάρκ. γ' 28-30, Λουκ. ιβ 10). 
.
22 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ βλέπειν· 
23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς Δαυῒδ; 
24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰμὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 
25 εἰδὼς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται. 
26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 
27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβαλοῦσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 
28 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
29 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 
30 ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει. 
31 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις· 
32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 
33 ῍Η ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν, καὶ τὸν καρπόν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. 
34 γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 
35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 
36 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ρῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως· 
37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ. 
38 Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 
39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰμὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου. 
40 σπερ γρ γνετο ᾿Ιωνς  προφτης ν τ κοιλίᾳ το κτους τρες μρας κα τρες νκτας,οτως σται κα  υἱὸς το νθρπου ν τ καρδίᾳ τς γς τρες μρας κα τρεςνκτας. (Προσωπική υποσημείωση: Εδώ ξεκάθαρα ο Ιησούς ωμιλεί ότι πορεύθηκε εις τον Άδη και τα Τάρτατα, όπου είναι η Κόλλαση, σύμφωνα με τους Αρχαίους Έλληνες, και πως αυτοί όπου με κακία συνεχώς καλούντε Ειδωλολάτρες, δεν είχαν σ’ όλα άδικον. Οι Έλληνες έλεγαν ότι ο Τάρταρος είναι εντός της κοίλης γής, το επιβεβαιοί εδώ ο Χριστός! Επειδή είχα δύο εξωσωματικές εμπειρίες, εξεκάθαρα τώρα καταλάβω πως αυτόν το αβαρές υπέροχο αισθητό σώμα όπου είχαν, π.χ. ω μη γένοιτο εν Κολλάση θα είναι υπερβαρές και θα κολλάζεται από την υπερβαρύτητα και την πύρινη λαίλαπα την άσβυστον, ενώ αν σωθεί θα γίνει περισσότερο αναλαφρές και από το ίδιον το συμβατόν φως).
.
41 ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε. 
42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

Κατά Ματθαίον 12
 .
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα περί της ασυγχώρητης αμαρτίας, αλλά κάνετε υπομονή διά να εύρουμε διέξοδον, πρώτον είμαι και εγώ αμαρτωλός της ασυγχώρητης αμαρτίας, δεύτερον, θα σας κάνω μία νύξη περί της ασυγχώρητης αμαρτίας όπου δεν επανέγινε ποτέ, εξ’ όσων γνωρίζω και δη όπως θα σας το νύξω. Πρόσφατα όταν ανάγνωσα εκεί όπου έφεραν την μοιχαλίδα έμπροσθεν Του Ιησού και του είπαν ραββί μοιχεύεται τι να της κάνουμε και ο Ιησούς τούς είπε ο αναμάρτητος πρώτος βαλλέτω λίθον και έφυγαν επειδή γνώριζαν πως δεν ήσαν αναμάρτητοι, κατάλαβα ότι γνώριζαν πως ο Ιησούς ήταν αναμάρτητος. Απόψε ανάγνωσα τυχαία, από τον Τιμ Κόνγουεϋ ός αναφέρεται «ο ίδιος και σε κάποιον άλλον, ότι οι ραββίνοι ήξευραν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας, αλλά Τον αρνήθησαν και τους είπε ότι εισίν έχιδες παιδιά του σατανά και ότι δεν θα τους συγχωρεθεί η αμαρτία τούτη, ούτε εδώ ούτε εις τον μέλλοντα αιώνα». Ο Χριστός ήταν προφανώς εκεί εκνευρισμένος!
 .
Συνειδητοποίησα ότι οι ραββίνοι ήσαν αυτοθελώς φίλοι του διαβόλου. Αλλά και κάτι άλλον χειρότερον!
 .
Όπως ο διάβολος επέλεξε από μόνος του την αποστασία και την βλασφημία Του Θεού, ούτως και οι ραββίνοι επέλεξαν αυτοθελώς την βλασφημία Του Αγίου Πνεύματος, όταν έλεγαν πως τα θαύματα Του Ιησού να εκβάλλει δαιμόνια ήταν πράξεις του Βεελζεβούλ. Και ο Χριστός τους είπε πως είναι δυνατόν ο διάβολος να εκβάλλει τον διάβολον, αντί να προωθεί τον διάβολον και τα δαιμόνια του; Η βλασφημία έγγειται εις το ότι τις πράξεις όπου εν γνώσει τους τις κάνει Τω Αγίω Πνεύματι, εκπειράζουν Τον Χριστόν ότι τις κάνει ο διάβολος!
 .
Πριν προχωρήσω, πρέπει να ειπώ ότι η λέξη βλασφημία είναι σύνθετη από τα βλάβη+φήμη, ήτοι βλαπτική και προσβλητική φήμη, είναι χειρότερο από την εξύβριση, διότι η εξύβριση λέγεις ό,τι σου κατέβει εις το μυαλό, η βλασφημία ψευδοστοιχειωθετείς κατηγορία, δηλαδή οι ραββίνοι δίκαζαν Κύριε Ελέησον Τω Αγίω Πνεύματι, είθε να σφάλλω!
 .
Φαίνεται ότι οι ραββίνοι προσπέρασαν και τον διάβολον, διότι δεν δύσταζαν και δεν δυστάζουν όσοι τους ομοιάζουν, να κάνουν τον καλόν διά να πείσουν τους αφελείς, να τους ακολουθήσουν, ούτως ώστε να τους οδηγήσουν εις την τελική εξάρτηση και καταστροφή! Φυσική καταστροφή περισσότερο! Όταν θα έρθη ο Αντίχριστος, θα βελτιώσει την τακτική αυτή, την οποία έμαθε από μέρους τους, και αφού πράττει τρία και ήμισυ έτη τα πάντα καλύτερα πράγματα όπου έγιναν ποτέ, ινά πείσει τους αφελείς περί της καλοσύνης του, άμα τους εμβάλει μικροψήγματα/μικροτσίψ, θα τους κάνει τα χείριστα και θα τους βάζει να εξυβρίζουσι Τω Αγίω Πνεύματι.
 .
Σε έναν τηλεοπτικό πρόγραμμα, σοφοί ραββίνοι ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν στιγμές εκεί έξω εις τα μυστήρια των ενέργειων της φύσης, όπου ένας ραββίνος δύναται να αρπάξει την εξουσία Του Θεού, αλλά πρέπει να είναι εκεί την κατάλληλη στιγμή με την κατάλλη ταχύτητα, δηλαδή λέγουν ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από Τον Θεόν, ήτοι ο χρόνος, η ταχύτητα και η κατάλληλη στιγμή, χαχαχαχα! Διαβολική μωροφιλία και εθελοκακία της αυτοϋπερηφάνειας.
 .
10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐτῷ· διατί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 
11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὅτι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. 
12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι μηδὲ συνῶσι, 
14 μήποτε ἐπιστρέψωσι· καὶ τότε πληρωθήσεται αὐτοῖς ἡ προφητεία ῾Ησαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· 
15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 
16 ῾Υμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοί, ὅτι βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι ἀκούουσιν. 
17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. Κατά Ματθαίον 13.
 .
Ο Χριστός λέγει εις τους Μαθητάς Του, ότι δεν θα επιστρέψη εις τους Ιουδαίους, να έλθουν εις την μετάνοια, επειδή ασέβησαν κατά Του Αγίου Πνεύματος, είναι η κατάρα Του Θεού εναντίον του λαού όπου εν γνώσει του είναι εναντίον Του Θεού και Τον εμπαίζει! Επίσης διαχωρίζει τους Μαθητές Του από τον λαόν αυτόν, δεν τους θεωρεί ίδια πνευματική εθνότητα, ούτε ίσως γονιδιακή αφού αι μητέραι των Μαθητών εισίν Ελληνίδες και γνωρίζουμε τα ονόματα τους, πλην του Ιούδα η οποία ήταν Ιουδαία.
 .
Το χειρότερον είναι ότι εις την ανταρσύα εναντίον Του Θεού, έφτασαν μόνοι τους, χωρίς τον διάβολον, αν και γνώριζαν τον διάβολον, διένυσαν την ίδια άτακτη οδό με τον διάβολον! Ζηλοφθόνησαν Τον Θεόν και δεν δέχονταν με τίποτε ότι ο Θεός είναι ανώτερος τους, απόκτησαν δηλαδή την ίδια υπερηφάνεια με τον Εωσφόρον. Αδυνατούσαν όπως και οι διάβολοι ένεκα έξης εις την αυτοϋπερεκτίμηση, να παραδεχθούν πως υπήρχε ουδείς ανώτερος τους, έπαθαν την νόσον της κατά φαντασίας προαυτοψευδοθεοποιήσεως.
 .
Γνώριζαν Τον Θεόν αλλά Τον αρνούνταν ως Θεόν, ήσαν ο εκλεκτός λαός Του Θεού, όπως το δέκατον τάγμα αγγέλων, ήτοι οι μετέπειτα εκπέσοντες διαβόλοι. Η ιδιαίτερη αγάπη Του Θεού προς τα πρόσωπα τόσον των ανθρώπων Ιουδαίων όσον και των αγγέλων του δέκατου τάγματος από πριν, τους έκανε να νομίζουν ότι είναι ανώτεροι από Τον Θεόν. Μία ιταλική παροιμία λέγει: «αν συμπεριφερθείς σε κάποιον ότι είσαστε ίσοι, θα νομίσει ότι είναι ανώτερος σου». Η αγαθή αγάπη Του Θεού, τους έκανε να νομίζουν εαυτούς θεούς και υποδιέστερον Τον Θεόν, παρότι ήξευραν πως αυτή ήταν μία νοσηρή έξη αμαρτωλής φαντασίας τους η οποία έγινε εμμονή ευθύς εξ’ αρχής.
 .
Κάποιοι λοιπόν, από τους ραββίνους ήξευραν ότι ήταν ο Σωτήρας ο Ιησούς Χριστός αλλά τον πολεμούσαν, από τότε όπου μέσω των Κλειδιών του Σολομόντα, του μαγικού δαιμονικού βιβλίου ασπάστηκαν τον σατανισμό, τον λάτρεψαν και ύστερα ο διάβολος τους παραχώρησε την ψευδοεξουσία του και το πίστεψαν, αφού τον θεωρούν θεό και τον πιστεύουν εις τα υψηλά κλιμάκια της μασσωνίας. Να ποία είναι η ασυγχώρητη αμαρτία και ασυγχώρητη παραθρησκεία θρησκεία, η μασσωνία. Εις τον 30ονβαθμόν διδάσκουν ότι ο θεός είναι ο Σατανάς και ότι ίδρυσε όλες τις θρησκείες εκτός του Χριστιανισμού, με όρκο όπου κκαθυβρίζει Τον Χριστόν, και τότε πηγαίνοντας εις το σκότος όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη, φαντάζοντε ότι πηγαίνουν εις το φως.
 .
Η μασσωνία είναι το 1ον θηρίον του Ιωάννη της Αποκάλυψης, ήτοι λεοπάρδαλις = όλα τα κόμματα, ιδεολογίες, ιδέες, ειδωλολατρείες, ομάδες, οργανισμοί, με στοιβαρά πόδια άρκτου, ήτοι ισχυρή όπως η αρκούδα, επτά κεφάλια λεόντων = λέοντες τα τρώγουν όλα αδηφαγώς και και δέκα κέρατα, ήτοι μάλλον επτά είδη εξουσίας και δέκα τρόποι ελέγχου ή δέκα κεραίες, ελέγχου των μικροψηγμάτων. Θα δώκει την εξουσία εις το 2ον θηρίον όπου έναν φυσικόν όν ως άνθρωπος ήτοι ο Αντίχριστος. Όσοι θα δεχθούν τα μικροψήγματα, θα δεχθούν την βλασφημία Του Αγίου Πνεύματος εσαεί αυτοθελώς και κακοθεώς, ιδίως οι γνωστικοί ραββίνοι και οι ακόλουθοι τους, αλλά και όλοι οι άλλοι όπου δεν θα ακούσουν τα λόγια του Εξαδάκτυλου όπου θα τους προειδοποιήσει. Με το μικροψήγμα, θα στέλλοντε κακεθελώς μηνύματα εναντίον Του Αγίου Πνεύματος και τούτον, το θέλουν οι συνεχιστές των Σταυρωτών Του Χριστού.
 .
Το εκπληκτικόν είναι ότι οι Ιουδαίοι εξέπεσαν από την εγκάλη Του Θεού, όπως και άγγελοι όπου έγιναν διαβόλοι, από μόνοι τους, ένεκα ζηλοφθονίας και οίησης υπερηφάνειας. Ώστε να έχουμε έναν τάγμα έκπτωτων αγγέλων και έναν έθνος/ή εθνοτάγμα έκπτωτων ανθρώπων, αμφότεροι αποφασίσαντες μόνοι τους, δηλαδή και να μην υπήρχε ο διάβολος, οι ραββίνοι θα εξέπιπταν από μόνοι τους, αφού απλά χρησιμοποιήσαν την φιλοκακία εξ’ αρχής όπως και οι διαβόλοι.
 .
Όσον περί αυτών όπου πιστεύουν ότι βλασφήμησαν Τω Αγίω Πνεύματι, θα ομιλήσουμε εις το επόμενον τηλετευχάρθρον!!!!
 .
Ο Τριαδικός Θεός μαζίν μας!!!!
.
Η ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΒΛΑΣΜΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
.
«Διά τούτο λέγω ύμίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία άφεθήσεται τοις άνθρώποις, ή δέ του Πνεύματος βλασφημία ούκ άφεθήσεται τοις άνθρώποις... ούτε έν τω νύν αίώνι ούτε έν τω μέλλοντι» (Ματθ. ιβ' 31­-32.βλ. και Μάρκ. γ' 28-30, Λουκ. ιβ 10). 
.
Η βλασφημία (βλάβη/βλαβερή+φήμη) Του Αγίου Πνεύματος είναι η μεγαλύτερη αδικία δι’ αυτού είναι ασυγχώρητη. Δι’ αυτού αλλού λέγει ο Χριστός ότι αν υβρίσετε τον υιόν του ανθρώπου θα αφεθούν αι αμαρτίαι σας, αλλά αν υβρίσετε Τω Αγίω Πνεύματι όχι! Ο Χριστός έχει ως ψυχή = πνεύμα Τω Αγίω Πνεύματι. Και πότε ωμιλεί ο Ίδιος ως άνθρωπος και πότε ο Ίδιος ως Αγίω Πνεύματι Υιός. Η αμαρτία αυτή είναι όταν οι ραββίνοι συνειδητά κατηγορούν Τω Αγίω Πνεύματι ως Βεελζεβούλ ήτοι Σατανά, άρα τε συνειδητά γνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός Θεού και ο Σωτήρας των Προφητών και Τον βλασφημούν.
.
Οι ραββίνοι κάνουν κάτι καινούργιο, δεν είναι πια όργανα του Σατανά, αλλά γίνοντε αυτεξούσιοι συνάμα σατάνανθρωποι, δηλαδή εξ’ επιλογής του γίνοντε διαβολάνθρωποι, όχι εξ’ αγνοίας πειρασμού και συνάμα εισίν ιερείς του Σατανά, ιδρύωντας την ανεκδιήγητη μασσωνία!
.
Δεν ήσαν μάλλον όλοι οι ραββίνοι εν γνώσει τους διαβολάνθρωποι, εξού και κατηγορεί κάποιους ότι επειδή δεν ημπορούν να εισλέθουν εις την βασιλεία των ουρανών, κλείνουν και εις τους άλλας τις θύρες.
.
Εάν ερωτήσετε κάποιον πιστόν της εκκλησίας του Σατανά, θα σας ειπεί ότι δεν θέλει να σωθεί, θέλει να άγει με τον Βεεζεβούλ εις τα Τάρταρα. Συνειδητή επιλογή και συνειδητή εκλύπηση, προσβολή, βλασφημία κατάπτυση Του Αγίου Πνεύματος, όχι εν εξάψει θυμού, ή παραληρήματος, ή βλακείας, ή οίησης! Τέτοιοι ήσαν πρώτοι οι κρυπτοσατανισταί ραββίνοι οίτινες έλεγαν πως τηρούν τον Νόμον Του Θεού και ο εν σαρκί Υιός Του, τους ξεσκέπασε!
.
Η ασυγχώρητη αμαρτία είναι ως να πλοκάρει τον λογαριασμόν του προσωποβιβλίου (φατσοβιβλίου) σου ένας φίλος, και δεν ημπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του, ούτε να του ζητήσεις συγχώρεση, έχει αποστρέψη το πρόσωπον Του απ’ εσένα. Πρέπει να εύρεις τρόπον να πορευθείς κοντά, διότι, ο Θεός είναι Αναρχική Υπερκβαντική Ψυχομηνανική Άκτιστη Υπόθεση. Αφού συνάμα ο Χριστός λέγει πως όστις άγει κοντά Του θα τον δεχθεί! Σε πλόκαρε Τω Αγίω Πνεύματι, αλλά κάνεις άλλον λογαριασμόν, πορεύεσαι με τα πόδια, πηγαίνεις σε ιερείς, Μοναχούς και φιλόσοφους της θρησκείας και ευρίσκεις λύσεις και συμβουλές, τρέξε, δεν έχεις άλλη επιλογή, μόνον Τον Χριστόν!
.
Όταν ο Χριστός εκρέμμετο επί ξύλου, είπε εις Τον Πατέρα ότι παραδίδει Το Πνεύμα Του = ήτοι Τω Αγίω Πνεύματι! Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν ομιλούσε ο Χριστός Αγίω Πνεύματι = ο υιός Του Θεού, αλλά ο Χριστός άνθρωπος = ο υιός του ανθρώπου, ο οποίος συνέχισε και είπε εις Τον Πατέρα Του αφού ετεκνοποιήθηκε από Σπέρμα Πατρός = Αγίω Πνεύματι: «Πατέρα συγχώρα τους εξεύρουν τι κάνουν». Δεν γνωρίζουμε εάν εννοούσε και τους ραββίνους όπου ίστατο έμπροσθεν του, ή αν εννοούσε τους εν πράξει Σταυρωτές Ρωμαίους! Ίσως να συγχώρησε και τους ασυγχώρητους! 
.
Όταν πήγαν να Τον συλλάβουν έπεσαν κάτω ανάσχελα μόλις Τον είδαν, αλλά δεν έκαναν δεύτερες σκέψεις, δεν είπαν, βρε μήμως είναι ο Υιός Του Θεού και έχουμε άσχημα πλεξίματα, μαζί τους ήταν και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο μόνος Μαθητής/Ψευδομαθητής ο οποίος δεν είχε Ελληνίδα μητέρα. Δεν έκαναν δεύτερες σκέψεις επειδή υπηρετούσαν τον πατέρα τους τον Βεεζεβούλ, δηλαδή εισίν συνειδητά Αντίχριστοι, συνειδητά Αντίθεοι, συνειδητά Πραξικοπηματίες/Επαναστάτες εναντίον Του Θεού ως διαβολάνθρωποι μαζί με τα διαβολοπνεύματα τους διαβόλους. Δεν καταλάβαν καν το νόημα εις τα Κλειδιά του Σολομώντος ότι συντρίβοντε οι επαναστάτες από συγκεκριμμένο Αρχάγγελο, ων κατονομάζει εκεί. 
.
«Διά τούτο λέγω ύμίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία άφεθήσεται τοις άνθρώποις, ή δέ του Πνεύματος βλασφημία ούκ άφεθήσεται τοις άνθρώποις... ούτε έν τω νύν αίώνι ούτε έν τω μέλλοντι» (Ματθ. ιβ' 31­-32.βλ. και Μάρκ. γ' 28-30, Λουκ. ιβ 10). 
.
Εδώ ο Χριστός ξεκάθαρα λέγει ότι διά τους βλασφημούντες Τω Αγίω Πνεύματι δεν αφήνονται αι αμαρτίαι του, ούτε εις τον νυν ούτε εις τον μέλλοντι αιώνα. Και εννοούνται τα αντίστροφα δι’ όσους δεν έχουν βλασφημίσει Τω Αγίω Πνεύματι! Δηλαδή αφήοντε αι αμαρτίαι των είτε εις τον νυν είτε εις τον μέλλοντα (μεταθάνατον;) αιώνα! Άρα τε, ο Θεός θα συγχωρήσει αργά ή γρήγορα μετά την έκτιση της δικαστικής φυλακοκολλαστικής ποινής τους, τον κάθε άνθρωπο. Διότι καμμία αμαρτία δεν αξίζει αιώνια καταδίκη, είναι τρελά πάμφρικτο και να το σκέπτεσαι διά τους άλλους! Είναι ως να κατηγορούμε Τον Θεόν, Κύριε Ελέησον και ακόμη και σ’ εκείνον όπου θα προσπαθήσει από άλλη οδόν απ’ εκεί όπου του κόπηκε η επικοινωνία με Τω Αγίω Πνεύματι, θα εύρει συγχώρεση διά την ασυγχώρετη αμαρτία από Τον Ιησού Χριστό!
.
Να πως πλοκάρεται η ψυχή/λογαριασμός τους εξ’ Αγίου Πνεύματος επειδή Το βλασφημούν επίτηδες:13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι μηδὲ συνῶσι, 
14 μήποτε ἐπιστρέψωσι· καὶ τότε πληρωθήσεται αὐτοῖς ἡ προφητεία ῾Ησαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· 
15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 
16 ῾Υμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοί, ὅτι βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι ἀκούουσιν. 
.
Τους καταδικάζει να μην βλέπουν, να μην ακούουν, να μην καταλάβουν, αλλού λέγει πως σκληρύνει την καρδία τους.... 
.
Αλλού λέγει: «μωραίνεται λαός θέλει αυτόν απωλαίσει Θεός», δηλαδή άμα ιδείς λαόν να είναι μώρος, είναι κατάρα Του Θεού ένεκα της αδικίας, της υπερηφάνειας και της πονηριάς του λαού εναντίον των πάντων και πασών άλλων και εναντίον Του Αγίου Πνεύματος, και διά να τους απωλαίσει τους κάνει μώρους, ώστε «ν’ αναγνώθουν και να μην καταλάβουν» λέγει αλλού!
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις