Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Δημόσιο: Ανοιχτές 741 θέσεις εργασίας (λίστα)

Σε διαγωνισμούς που «τρέχουν» ή θα «τρέξουν» τις επόμενες μέρες προσφέρονται 741 θέσεις εργασίας, στο δημόσιο, σε ΟΤΑ, σε Πανεπιστήμια και άλλους φορείς.


Συνοπτικά: 
1)ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 16Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.)
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 16Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
2) ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017): Πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).
ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
3) Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ανακοινώνει  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, που εδρεύει στο Ρέθυµνο του Νοµού Ρεθύµνης
ΠΕ Κτηνιάτρων Οκτώ (8) µήνες 2
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού – Μισθοδοσίας, υπόψιν κας Τρουλλινού Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 28313-40721, 28313-40735).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
4) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Πρόσληψη 4 ατόμων
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών – του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2018.
Π. Ε.  Κτηνιάτρων 8 μήνες 2
Π. Ε.   Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
Π. Ε.   Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών – Νεαπόλεως 25 – Αγία Παρασκευή , Τ.Κ. 153 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την , στο Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό, υπόψη κ. Αικατερίνης Γαρδελίνου ή κ. Λαίνου Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 210 -6010903 εσ. 102).
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

5) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 10 ατόμων
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση δέκα (10) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ» (MIS 5002515) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 12.12.2017, στο, Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, Ελλάδα.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΙΑΑΔΕΤ, τηλ. 210-3490150, e-mail: as_sec@noa.gr .
6) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας – Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης» και κωδικό 2017ΣΕ01900001, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
1ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, με Κωδικό 2017/ΟΧ/GSG03, ΑΘΗΝΑ.
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Ανάπτυξη υπηρεσιών για την ενίσχυση της δικτύωσης των Ελλήνων μέσω της πλατφόρμας knowledgebridges.gr
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση (μαζί με τον κωδικό της θέσης για την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και εφόσον έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωση) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://registry.ekt.gr
Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:
α) το βιογραφικό σημείωμα και
β)η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7273900 ( 11.00π.μ.-14.00μ.μ.), Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 6ος όροφος, Τ.Κ. 116 35, Αθήνα, ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail στο registry@ekt.gr  με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης.
Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  06-12-2017.
7) Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 ‘SeaLiT’ (κωδικός προγράμματος 714437) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής-τρια, Ρέθυμνο Κρήτης.
Ο υποψήφιος καλείται να εργαστεί στη θεματική της ναυτιλιακής ιστορίας της Αδριατικής Θάλασσας κατά την περίοδο, 1830-1920. Στο πλαίσιο αυτό καλείται να διεξάγει έρευνα, να εισάγει και να επεξεργάζεται δεδομένα σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, να συμμετέχει στις δραστηριότητες του προγράμματος SeaLiT (ανάρτηση κειμένων και δεδομένων στην ιστοσελίδα του προγράμματος, δραστηριότητες διάχυσης κλπ) και να γράψει ένα κείμενο για τον τελικό συλλογικό τόμο του προγράμματος στα αγγλικά.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: apostolosdelis@ims.forth.gr  και info@ims.forth.gr  (υπόψιν κ.κ. Δρ. Απόστολου Δελή και Γεωργίας Παπαδάκη).
Πληροφορίες στα τηλ.: (+30) 28310 56627 και 28310 25146,
E-mail: apostolosdelis@.ims.forth.gr  (αρμόδιος κ. Απόστολος Δελής).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  15-12-2017 (ώρα 16.00μ.μ.).

8) Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Ηράκλειο Αττικής
1ΤΕ Λογιστών, Ηράκλειο Αττικής
1ΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράς), Ηράκλειο Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Ηρακλείου Αττικής, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Στ. Καραγιώργη 2, Τ.Κ. 141 21, Ηράκλειο Αττικής, (υπόψη κας Θεοδώρου και κ. Βασιλόπουλου).
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2000 138.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-11-2017 έως και 30-11-2017.

9) Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη έως 2 άτομα
Το Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης/εων προς σύναψη σύμβασης/εων μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, 3μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση και συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου για τη σύμβαση συνεργάτη-ιδας μέχρι τις 30-12-2018, έως δύο (2) άτομα στην κατηγορία Εξειδικευμένου μέλους της ομάδας έργου (Δ) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
Έως 1  JAVA DEVELOPER (Μηχανικός/Συνεργάτης Πληροφορικής) με κωδικό αναφοράς Κ1/969, AΘΗΝΑ   (εντός ή σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός ΑΘΗΝΩΝ)
Έως 1  SOFTWARE DEVELOPER (Μηχανικός/Συνεργάτης Πληροφορικής) με κωδικό αναφοράς Κ2/Π969, AΘΗΝΑ   (εντός ή σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός ΑΘΗΝΩΝ).
Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου (Δ): Ο/η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί εργασίες για τα παραδοτέα των Δράσεων 2, 3 και 4 του Υποέργου 1 της Πράξης. Ειδικότερα, θα ασχοληθεί με τις εξής τεχνολογίες:
– DSpace για ανάπτυξη ψηφιακών αποθετηρίων (τεχνολογίες Java, JSP, και PostgreSQL ως βάση δεδομένων)
-JSP/HTML/CSS/Ajax/Json
– Μηχανισμούς αναζήτησης και ευρετηρίασης ψηφιακού περιεχομένου όπως (Lucene /SOLR)
– Πρότυπα Μεταδεδομένων (IEEE LOΜ)
Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της πράξης και με την εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/ιδας, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:
Συμμετοχή ως software developer:
-στην επέκταση και βελτίωση της λειτουργικότητας των Ψηφιακών Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο» και στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων Ψηφιακών Αποθετηρίων (Δ2)
– στην επέκταση και βελτίωση του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και των υποστηρικτικών συστημάτων (Δ3)
-στην επέκταση και βελτίωση του νέου Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο ebooks » (Δ4).
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr  και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου –Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π969_20-11-2017).
Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης, προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr  και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως άνω αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης.
Η απλή ηλεκτρονική καταχώριση των δικαιολογητικών στο σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης χωρίς τη διασύνδεση τους με τη παρούσα πρόσκληση δεν θεωρείται υποβολή πρότασης και δεν θα ληφθεί υπόψη.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο http://www.cti.gr και για την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις στο e-mail: ada@cti.gr  (κ. Αδαμοπούλου Αγγελική).
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-12-2017.
11) Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου (Α.Ε.Ν. Ηπείρου): Πρόσληψη Ε.Ε.Π.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, που εδρεύει στο Βαθύ Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2017-2018 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), για το χρονικό διάστημα έως 18-02-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και ωριαία αντιμισθία, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας (ορισμένου χρόνου).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά  ή να τα αποστείλουν με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS», στην ταχ. διεύθυνση:
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, Βαθύ Πρέβεζας, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα Ηπείρου.
Πληροφορίες στα τηλ.: 26820 22095, 26820 22096 και 26820 22097, (αρμόδιοι οι Αρχικελευστές κ.κ. Γεωργούση Μαρία και Βασιλάκη Παρασκευή).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-12-2017.

12) Δήμος Πύλου-Νέστορος: Πρόσληψη 5 ατόμων
Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, που εδρεύει στην Πύλο της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος:  «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου για το σχολικό έτος 2017-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πύλος Μεσσηνίας
1ΠΕ Νηπιαγωγός, Πύλος Μεσσηνίας
2ΠΕ Παιδαγωγοί (ΦΠΨ), Πύλος Μεσσηνίας
1ΠΕ Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης) και εν ελλείψει αυτών ειδικότητας Π.Ε. Σχολής Ανθρωπιστικών σπουδών, Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα,  κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Πύλου-Νέστορος, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, Πλατεία Νέστορος, Τ.Κ. 240 01, Πύλος Μεσσηνίας.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2723360210 και φαξ 27230-23522.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.
Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του Φορέα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-11-2017 έως και 01-12-2017  (εργάσιμες ημέρες 8.00π.μ. – 14.00μ.μ.).

13) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.): Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Unraveling the role of a novel regulatory mechanism for alternative splicing in brain development», που χρηματοδοτείται από το Fondation Sante Grant με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Πολίτη, και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 72ΤΖ4694Φ7-030, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση υποτροφίας, 3μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου ως Εξωτερικού Συνεργάτη με ειδικότητα Βιολόγου ή Βιοχημικού ή Ιατρού στη θέση υποψήφιου Διδάκτορα.
Αντικείμενο Έργου: Μελέτη του ρόλου των πρωτεϊνών που ελέγχουν το εναλλακτικό μάτισμα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο με τους εξής τρόπους:
είτε αυτοπροσώπως (09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος,
είτε με την υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017) στην ταχ. διεύθυνση:
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα,
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: e-mail: jobs@bioacademy.gr  και με θέμα: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017).
Πληροφορίες στον επιστημονικό υπεύθυνο κ. Παναγιώτη Πολίτη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ppolitis@bioacademy.gr .
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-12-2017.
14) Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Βόλου: «Δ.Ο.Ε.Π.Α&Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση για το έτος 2017 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την πραγματοποίηση των θεατρικών παραγωγών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως και 3 μήνες, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
8ΔΕ Ηθοποιών, Βόλος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», Διεύθυνση Πολιτισμού, Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Τ.Κ. 384 46, Βόλος Μαγνησίας & Σποράδων.
Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 82870 (όπου διατίθενται και έντυπα αιτήσεων).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2017 έως και 01-12-2017, (09.00π.μ.-13.00μ.μ.).

15) Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 8 ατόμων
Ο Δήμος Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάπλαση και δημιουργία πρόσθετων δραστηριοτήτων στις παιδικές χαρές του και στο Δημοτικό θεατράκι του Δήμου, για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και  πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας (σε συνολικό διάστημα 12 μηνών) συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, Κορωπί Αττικής
3ΥΕ Βοηθών Οικοδομών, Κορωπί Αττικής
2ΥΕ Βοηθών Ξυλουργών, Κορωπί Αττικής
2ΥΕ Βοηθών Αλουμινάδων, Κορωπί Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας, στην ταχ. διεύθυνση:
Δημαρχείο Κρωπίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 194 00, Κορωπί Αττικής, (υπόψιν κ.κ. Μαρκαριάν Κάρολου ή Σωφρόνη Καλομοίρας).
Πληροφορίες στο τηλ.:210 6026272.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-11-2017.
16) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.): Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος:  «LUPUSCARE: Precision care in Systemic autoimmunity: an integrated multi-tissue/level approach for Systemic LUPUS Erythematosus (SLE)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δ. Μπούμπα και λαμβάνοντας υπόψη: την από 01-09-2017 ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 72ΤΖ4694Φ7-030, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση υποτροφίας, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ενός (1) ατόμου ως Εξωτερικού Συνεργάτη με ειδικότητα Βιολόγου στη θέση υποψήφιου Διδάκτορα.
Αντικείμενο Έργου: Μοριακή και Κυτταρική Ανοσολογία.
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο με τους εξής τρόπους:
είτε αυτοπροσώπως (09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος,
είτε με την υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017) στην ταχ. διεύθυνση:
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα,
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: e-mail: jobs@bioacademy.gr  και με θέμα: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-12-2017.
17) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, Λάρισα Θεσσαλίας
3ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, Λάρισα Θεσσαλίας
1ΔΕ Διοικητικού, Λάρισα Θεσσαλίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψιν κ.κ. Κατσιάκου και Ι. Οικονόμου).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2413 506319, 2413 506309 και 2413506310.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-11-2017 έως και 04-12-2017.

18) Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: Πρόσληψη 6 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Αρχαιολόγος, Πύργος Αληδάκη Αποκόρωνα Χανίων Κρήτης
1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Πολιτικού με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Πύργος Αληδάκη Αποκόρωνα Χανίων Κρήτης
1ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους, Χανιά Κρήτης
3ΔΕ Εργατοτεχνίτες (για αναστηλωτικές εργασίες) και ελλείψει αυτών 3ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες, Πύργος Αληδάκη Αποκόρωνα Χανίων Κρήτης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα,  κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος, Τ.Κ. 731 34, Χανιά Κρήτης, (υπόψιν κ. Βασιλείου Κώτσου).
Πληροφορίες στα τηλ.: 28210 44418 και 28210 94487.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-11-2017 έως και 30-11-2017.
19) Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής»: Πρόσληψη 71 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή του Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των Εργαστηρίων Τέχνης του ΝΠΔΔ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), διάρκειας έως 8μήνες, με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους για την περίοδο 2017-2018, συνολικά εβδομήντα ενός (71) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-θέατρο-μοντέρνες τέχνες) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
4 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Μοντέρνο Χορό, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
6 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Ζωγραφική, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Γλυπτική, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Χαρακτική, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Σκηνοθεσία, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στην Υποκριτική, Ηθοποιοί, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στην Ιστορία Τέχνης, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Σχεδιασμό Κοσμήματος, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Φωτογραφία, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη VIDEO ART, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στην Σκηνογραφία, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Χορογραφία, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στην Τρομπέτα, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στα DRUMS-Κρουστά, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στην Κιθάρα, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Μπάσο-Ηλεκτρική Κιθάρα, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Κόρνο, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Βιολί, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στα Παραδοσιακά Όργανα-Μπουζούκι, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Σαξόφωνο, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Φωνητική Μονωδία, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Κλαρινέτο, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Θεωρία, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
15 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Πιάνο-Αρμόνιο, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Βυζαντινή Μουσική, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Βιολοντσέλο, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στο Όμποε, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στην Παιδική Χορωδία, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο και ειδικότητα στη Μουσική Προπαίδεια, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα,  κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 153 42, Αγία Παρασκευή Αττικής.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) δεν θα γίνονται δεκτές.
Πληροφορίες για την κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών και για τη διαδικασία της προκήρυξης στα τηλ.: 210 6002223, 210 6546488 (Ωδείο) & 210 6016626 (Εργαστήρια Τέχνης), (εργάσιμες ημέρες, 10.00π.μ.-14.00μ.μ.).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2017 έως και 28-11-2017, (10.00π.μ. – 14.00μ.μ.).
20) Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας: Πρόσληψη 2 άτομα
Το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ή Ι.Δ.Ο.Χ., 9μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, συνολικά δύο (2) ατόμων για υποβολή προτάσεων, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1 Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας με κωδικό θέσης HER_Nov17_A, Ηράκλειο Κρήτης
1 Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας με κωδικό θέσης HER_Nov17_Β, Ηράκλειο Κρήτης
Αντικείμενο εργασιών:
  • Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξηςκαινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς,
  • Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαικά προγράμματα,
  • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή,
  • Υποστήριξη πρωτοβουλιών και υλοποίηση έργων σχετικών με τη διεθνή συνεργασία,
  • Υποστήριξη δημιουργίας και λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών.
Οι θέσεις απασχόλησης μπορεί να αφορούν μία ή συνδυασμό περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: praxi@praxinetwork.gr , σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο  e-mail: praxi@praxinetwork.gr  (αρμόδια κ. Ζέτα Θεοδωροπούλου).
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 21-12-2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις