Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΑΒΕ 393.192 ΕΥΡΩ "ΤΟ 10% ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ" (3.931.920 ΕΥΡΩ) Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών....

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ... ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων...
 ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΥΤΩΝ!!!!


Απόφαση Εκκαθάρισης / Εντολή Πληρωμής -ΕΜΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
β) της παρ.3 του άρθρου 72 του ν. 4443/2016 «Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους
καταγωγής, IV: Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
232/Α/9-12-2016),
γ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»(ΦΕΚ Α’ 149),
δ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 4),
ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ Α’ 5),
στ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ Α’ 10) και
ζ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ Α’ 34).
2. Την 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων», (ΦΕΚ Β’ 2857).
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3518/08-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
για την τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΖ1Κ465ΧΘΕ-Ο7Θ),
4. Το 492/Φ.38/16-03-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
και άλλων πόρων με τα συνημμένα σ’ αυτό δικαιολογητικά (αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Δ.Ο.Υ 2737/16-3-
2020).
5. Την με αριθμ. πρωτ. 1649/Φ.38/08-12-2017 (Κωδ.019)(ΑΔΑ: Ω4ΙΔ465ΧΙ8-ΟΥΠ) πρόσκληση
για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 446/Φ.38/09-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ93Ν46ΜΔΨΟ-5ΛΚ) Συμφωνία Επιδότησης.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 491/Φ.38/16-03-2020 σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π περί καταβολής της πρώτης δόσης χρηματοδότησης- έναντι προκαταβολής
(10%), ύψους 393.192,00 ευρώ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΔΩ)ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;

Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.
Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις