Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

«Ου καταισχυνώ τα όπλα τα ιερά»

Εις Μνήμην του πεσόντος
Βασιλέως Λεωνίδα του Α’,
ο οποίος περνούσε στην Αιωνιότητα
μια τέτοια ημέρα,
στις Θερμοπύλες, πριν από 2.500 έτη  

Της νομικού Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου,
ἐπιστήμονος οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς διοικήσεως

[Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα τὰ ἱερὰ
οὐδ' ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην ὅτῳ ἂν στοιχήσω
ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν
καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ,
Ὅρκος, Λόγος κατὰ Λεωκράτους]

- Εἰς Μνήμην τοῦ πεσόντος Βασιλέως Λεωνίδα τοῦ Α’, ὁ ὁποῖος περνοῦσε στὴν Αἰωνιότητα μιὰ τέτοια ἡμέρα, στὶς Θερμοπύλες, πρὶν ἀπὸ 2.500 ἔτη -

Περὶ τὸ 570 π.Χ. οἱ Ἑλληνικὲς ἐν Μικρὰ Ἀσία Ἀποικίες, εἶχαν ἀναγκασθεῖ νὰ ὑποταχθοῦν στοὺς μεγάλους βασιλεῖς τῆς Ἀσίας. Ἀρχικὰ στὸν βασιλέα τῶν Λυδῶν, Κροῖσο, μετέπειτα στὸν βασιλέα τῶν Περσῶν Κῦρο, ὁ ὁποῖος καθυπέταξε καὶ τὸν Κροῖσο. Πέρασαν ἑπτά δεκαετίες καὶ οἱ Ἰωνικὲς Ἀποικίες ἐπαναστάτησαν κατὰ τοῦ βασιλεύοντος τότε Δαρείου. Καὶ διὰ μέσῳ τοῦ ἀρχηγοῦ τους Ἀρισταγόρα, ζήτησαν τὴν συνδρομὴ τῶν ἐν Εὐρώπη Ἑλλήνων.

Οἱ Σπαρτιᾶτες δὲν θέλησαν νὰ ἐπιχειρήσουν μία τόσο μακρυνὴ ἐκστρατεία. Οἱ Ἀθηναῖοι ὅμως, ἔστειλαν στοὺς Ἴωνες 290 πλοῖα. Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἐρετριεῖς ἀπὸ τὴν Εὔβοια, μία ἐπίσης ἀξιόλογη ναυτικὴ δύναμη, ἔστειλαν 5 πλοῖα. Ὅμως ἡ μικρὴ αὐτὴ συνδρομὴ δὲν ἦταν ἐπαρκῆς γιὰ νὰ σώσει τὶς Ἰωνικὲς Ἀποικίες, οἱ ὁποῖες ὑποτάχθηκαν ἐκ νέου στὸν Δαρεῖο. Τότε, ὁ ἰσχυρὸς αὐτὸς βασιλιᾶς τῆς Ἀσίας, θὰ στείλει στὴν Ἑλλάδα, τὸ 490π.Χ., 600 πλοῖα μαζὶ μὲ πολυάριθμο στρατό, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Δάτι καὶ τοῦ Ἀρταφέρνη. Οἱ Πέρσες στρατηγοὶ, ἀφοῦ κυρίευσαν καὶ πυρπόλησαν τὴν Ἐρέτρια, ἀποβιβάσθηκαν στὸν Μαραθῶνα τῆς Ἀττικῆς, ὅπου εἶχαν στρατοπεδεύσει ὅλοι οἱ Ἀθηναῖοι, συμποσούμενοι 10.000, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ζητήσει συγχρόνως τὴν βοήθεια τῶν Σπαρτιατῶν καὶ τῶν ἐν Βοιωτία Πλαταιέων. Οἱ Πλαταιεῖς ἔστειλαν ἀμέσως σὲ βοήθεια τῶν Ἀθηναίων 1000 ἄνδρες, οἱ δὲ Σπαρτιᾶτες δὲν ἀρνήθηκαν νὰ συνδράμουν, ἀλλὰ ἀναβάλλοντας τὴν ἐκστρατεία τους, δὲν ἔφθασαν ἐγκαίρως στὴν μάχη.
Μονομαχία Αθηναίου οπλίτη και Πέρση τοξότη.
Από παράσταση από τoν εσωτερικό διάκοσμο ερυθρόμορφης κύλικος,
του 460 πΧ.
Εθνικό Μουσείο Σκοτίας, Εδιμβούργο.

Οἱ Ἀθηναῖοι, ἂν καὶ ἀσυγκρίτως λιγότεροι τῶν ἐχθρῶν, τοὺς κατατρόπωσαν μὲ λαμπρὴ Νίκη. Εἶχαν καλύτερα ὅπλα καὶ ἐπιτήδειο στρατηγό, τὸν Μιλτιάδη. Πρὸ πάντων ὅμως, ἡ δύναμή τους πολλαπλασιαζόταν ἀπό τὸ εὐγενὲς αἴσθημα ὅτι μάχονται ὑπὲρ τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Πατρίδος τους. Τὸ σθένος ποὺ ἐπέδειξαν ἐκεῖνο τὸ πρωινὸ τοῦ 490 π.Χ στὸν Μαραθῶνα θὰ σφράγιζε τὴν Ἱστορία. Ὁ "μέγας βασιλεὺς" εἶχε χάσει 6.400 ὑπηκόους, ἐνῶ οἱ Ἀθηναῖοι μόνον 192 πολῖτες. Ἡ μάχη αὐτὴ μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν ἡ πιὸ ἀποφασιστικὴ μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης. Ὑπῆρξε ὅμως ἡ πρώτη μιᾶς σειρὰς μαχῶν κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος βρέθηκε ἀντιμέτωπος, στὰ δικὰ του ἐδάφη, μὲ τὸν μεγάλο κίνδυνο ποὺ ἀπειλοῦσε τὸν Ἑλληνικὸ Τρόπο. Ἡ νικηφόρος ἔκβαση τῆς μάχης τοῦ Μαραθῶνα ὄχι μόνο ἀποτέλεσε σημεῖο ἀναφορὰς γιὰ ὅλες τὶς ἑπόμενες συγκρούσεις Ἑλλήνων καὶ Περσῶν ἀλλὰ προλόγισε καὶ αὐτὸ ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε, τὸν Χρυσὸ Αἰῶνα τοῦ Πολιτισμοῦ.

Οἱ Πέρσες, ἀναγκάσθηκαν νὰ ἐπιβιβασθοῦν στὰ πλοῖα τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ντροπιασμένοι στὴν Ἀσία. Ὁ Δαρεῖος, μὴ μπορῶντας νὰ ὑποφέρει αὐτὴν τὴν ὕβρι, ἑτοίμασε ἄλλη, πολὺ μεγαλύτερη ἐκστρατεία. Μετὰ τὸν θάνατό του, τὶς προπαρασκευὲς συνέχισε ὁ γιὸς του Ξέρξης, ὁ ὁποῖος, τὸ 480 π.Χ. ἐκστράτευσε ὁ ἴδιος κατὰ τῆς Ἑλλάδος μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους στρατοὺς ποὺ ἔχει δεῖ ποτὲ ὁ κόσμος. 2.000.000 πεζοί, 80.000 ἱππεῖς καὶ 1327 τριήρεις. Τὸ πεζικὸ δὲν ἦλθε ἀπὸ τὴν θάλασσα ὅπως τὴν πρώτη φορά, ἀλλὰ περνῶντας μὲ γέφυρες τὸν Ἑλλήσποντο, πορεύθηκε ἀπὸ τὴν ξηρὰ μέσῳ τῆς Θράκης, τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θεσσαλίας. Ὁ δὲ στόλος παρέπλεε στὰ παράλια.

Οἱ Ἕλληνες, μαθαίνοντας ὅτι καταφθάνει ὁ φοβερὸς ἐχθρός, θὰ ἑνωθοῦν ὑπὸ τὴν ἡγεμονία τῆς Σπάρτης. Μπορεῖ νὰ ἦταν λίγοι μπροστὰ στὸ ἀπειράριθμο ἐκεῖνο πλῆθος. Ὅμως δὲν πτοήθηκαν. Ἦταν ἀνδρεῖοι καὶ ἐπιτήδειοι.

Ὁ Βασιλιᾶς τῆς Σπάρτης Λεωνίδας μὲ 300 Σπαρτιᾶτες καὶ 4000 περίπου Ἀρκάδες, Θεσπιεῖς, Λοκροὺς καὶ Θηβαίους, κατέλαβε τὸ Στενὸ τῶν Θερμοπυλῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ διαβεῖ ὁ Ξέρξης γιὰ νὰ εἰσβάλει ἀπὸ τὴν Θεσσαλία στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Παράλληλα, ὁ Ἑλληνικὸς στόλος, ἀποτελούμενος ἀπὸ 271 τριήρεις, κατέλαβε τὸ Ἀρτεμίσιον τῆς Εὐβοίας, κοντὰ στὶς Θερμοπύλες, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ὁποία -στοὺς Ἀφέτες τῆς Μαγνησίας- εἶχαν φθάσει τὰ ἐχθρικὰ πλοῖα. Ἀρχηγὸς τοῦ στόλου ἦταν ὁ Σπαρτιάτης Εὐρυβιάδης, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σπάρτη εἶχε στείλει μόνον 10 πλοῖα ἐνῶ ἡ Ἀθήνα 127. Ἀρχηγός τοῦ κατὰ θάλασσαν αὐτοῦ πολέμου ἦταν ὁ Ἀθηναῖος Θεμιστοκλῆς, ὁ ὁποῖος, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μιλτιάδη εἶχε ἀποκτήσει μεγάλη ὑπόληψη γιὰ τὴν εὐφυΐα καὶ τὴν ἐπιτηδειότητά του.
Τρεῖς ἡμέρες πολέμησαν οἱ Ἕλληνες πέριξ τοῦ Ἀρτεμισίου προξενῶντας τεράστια ζημιὰ στοὺς Πέρσες. Κατὰ τὶς δύο πρῶτες ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες ἀπέκρουσαν μὲ γενναιότητα τοὺς κατὰ ξηρὰν ἐχθρούς. Καὶ οἱ στρατοπεδεύσαντες στὶς Θερμοπύλες. Ἀλλὰ τὴν τρίτη ἡμέρα, προδότες ἔδειξαν στοὺς Πέρσες τὴν πλαγία ὁδὸ στὸ ὄρος Καλλίδρομον τὴν ὁποία ἂν ἀνέβαιναν θὰ μποροῦσαν νὰ περικυκλώσουν τοὺς Ἕλληνες. Ὁ Λεωνίδας, μαθαίνοντας τὴν προδοσία καὶ πρὶν περικυκλωθεῖ, ἔδωσε διαταγὴ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὅλα τὰ στρατεύματα ποὺ εἶχε μαζὶ του. Ἔμεινε μὲ τοὺς 300 Σπαρτιᾶτες, οἱ ὁποῖοι ὅλοι εἶχαν ἀποφασίσει νὰ πεθάνουν ἐκεῖ, στὴν θέση τους, στὸ πλευρὸ τοῦ ἀρχηγοῦ τους. Καὶ ἔτσι ἔγινε. Πολέμησαν γενναιότατα καὶ προξένησαν ἄπειρο φθορὰ στοὺς ἐχθροὺς καταπλήττοντάς τους μὲ τὴν θαυμαστῆ τους ἀνδρεῖα.

ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;
Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.
Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις