Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

TPOMOΣ - ΨΕΎΔΟΣ - ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΌΣ KAI MIA ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ME XAPAKTHPIΣΤΙΚΆ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ!!


Ο τρόμος των ΜΜΕ ο παραλογισμός  ο Φασισμός των ειδικών και των αιρετών έχει ξεπεράσει κάθε όριο, χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης ΝΑιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόλμησε να ζητήσει σήμερα ε σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού  σταθμού ΣΚΑΪ την απαγόρευση των διαδηλώσεων επικαλούμενος μάλιστα το Σύνταγμα της Ελλάδας, ακούει κάποιος εισαγγελέας;


Να σας θυμίσουμε λοιπόν το άρθρο 11 του Συντάγματος κύριοι .

'ΑΡΘΡΟ 11: (ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΈΡΧΕΣΘΑΙ)

1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 
2. Mόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Oι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει..

Επικαλούνται την οικονομία και τον τουρισμό οι κύριοι, την οικονομία που αυτοί κατέστρεψαν τον τουρισμό που αυτοί διέλυσαν με τα παράλογα χωρίς καμία επιστημονική βάση μέτρα, για την ανεξέλεγκτη κατάσταση με τους λαθρομετανάστες στην Ρόδο δεν μας είπε κάτι ο κύριος Χατζημάρκος  όταν έκαναν κατάληψη και βιαιότητες δεν το είδαμε με τον θεσμικό του ρόλο να επιβάλει την τάξη, υποκρισία και κυβερνητική γραμμή κύριοι, εκπρόσωποι της υποχρεωτικότητας είστε.

Αλήθεια ο κύριος Άδωνις  Γεωργιάδης δεν ήταν εμβολιασμένος;

Αλήθεια το γραφείο του κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη γιατί δεν μπήκε σε καραντίνα και πως μπορεί να ελέγξει την μετάδοση στους επισκέπτες του;

Αλήθεια που ξέρετε αν κάποιος έχει ή όχι φυσική ανοσία;

Αλήθεια γιατί δεν δίνεται στην δημοσιότητα τα πρακτικά των πρακτικών από τις συνεδριάσεις των επιτροπών;

Αλήθεια γιατί ο ΕΟΦ δεν έκανε έλεγχο στα περιβόητα self test ;

Αλήθεια ποιος κάνει την καταγραφή των παρενεργειών από τα εμβόλια όταν ο ΕΟΦ στις 13:00 κλείνει λόγο καύσωνα;

Αλήθεια ο ΕΟΦ έχει σχετική επιτροπή - υπηρεσία για την καταγραφή των παρενεργειών και από ποιους αποτελείται;

Αλήθεια γιατί έχουν ασυλία όλοι η εμπλεκόμενοι;

Αλήθεια που είναι όσοι κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ;

Αλήθεια τα συστημικά γιατί προβάλουν μόνο την μία άποψη και παρουσιάζουν μόνο έναν  ( εκλεκτός -προνομιακός και ελεγχόμενος αντίπαλος;)από το κίνημα των πολιτών που αντιστέκονται;

Αλήθεια όσοι μιλούν για μηνύσεις κατά πολιτικών προσώπων δεν ξέρουν πως έχουν ασυλία και την διαδικασία** που ακολουθείται καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται, γιατί το κάνουν, άγνοια τακτική ή κερδίζουν χρόνο για το σύστημα ;

**'Αρθρο 86: (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)

1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
****3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.
Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.
Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.
5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.
Με όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται  ο παραλογισμός η αναλήθεια και ο ρόλος κάποιον .

Κάθε ημέρα που περνά μπαίνουμε σε σκοτάδι που μόνο τος φως της αλήθειας και της σκέψης μπορεί να μας βγάλει. 

ΠΗΓΗ

ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!


Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;

Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.

Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις