Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Έκανες λάθος στη φορολογική δήλωση; Τότε θα φας πρόστιμο (Λίστα)

 


Φορολογική δήλωση: Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να δεχθεί κάποιος πρόστιμο για πιθανό λάθος που έχει συμβεί. Τι μπορεί να γίνει.

Ακριβά μπορεί να πληρώσει ο κόσμος κάποιο λάθος στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Τα διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να κληθεί κάποιος να καταβάλει είναι μέχρι 500 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τι μπορεί να συμβεί.

Φορολογική δήλωση: Ποιο είναι το ύψος των προστίμων

Κρίσιμη σημασία έχει ο χρόνος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης, όπως επίσης και το ποσό του επιπλέον φόρου που προκύπτει αλλά και το αν πρόκειται για τυπική παράβαση.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, για κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική δήλωση, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ, για τα φυσικά πρόσωπα, 250 ευρώ, για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Ωστόσο με πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, προβλέφθηκε ότι, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Όμως, σε περίπτωση λάθους, από το οποίο προκύπτει, πως ο φόρος που προκύπτει από την τροποποιητική είναι υψηλότερος των 100 ευρώ, τότε καταλογίζεται και το πρόστιμο των 100 ευρώ, πέρα από τον υψηλότερο φόρο εισοδήματα που θα βεβαιωθεί.

Ωστόσο, σημασία έχει ο χρόνος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης. Σύμφωνα με αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, «αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα». Συνεπώς δεν υποβάλλονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις.

Δείτε παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Φορολογούμενος υποβάλει τη φορολογική του δήλωση στις 15 Ιουνίου και κατόπιν διαπιστώνει, πως δεν συμπεριέλαβε στη δήλωσή του, π.χ. εισόδημα από ενοίκια ή άλλο εισόδημα ή κάποια τεκμαρτή δαπάνη.

Εάν υποβάλλει τροποποιητική δήλωση έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, που είναι η 30η Ιουνίου 2022, τότε αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.

Η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Παράδειγμα 2: Φορολογούμενος υποβάλει την φορολογική του δήλωση εμπρόθεσμα, έως τις 30 Ιουνίου και μετά διαπιστώνει ότι δεν δήλωσε κάποια εισοδήματα. Εφόσον υποβάλει τροποποιητική μετά την 30η Ιουνίου ή τον εντοπίσει η Εφορία μέσα από διασταυρώσεις, τότε εκτός των επιπλέον φόρων και προσαυξήσεων που αναλογούν στο εισόδημα που αρχικά δεν δηλώθηκε, θα επιβαρυνθεί και με το διοικητικό πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.

Φορολογική δήλωση: Πότε δεν πληρώνουμε πρόστιμα

Πάντως για μια σειρά διορθωτικών δηλώσεων, δεν επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα, ακόμη και αν οι τροποποιητικές υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).

Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.

Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN.

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

Μέχρι πότε υποβάλουμε δηλώσεις – Ποιες οι αλλαγές φέτος

Άνοιξε την Πέμπτη 31 Μαρτίου το Taxisnet για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων 2022 για το εισόδημα του 2021. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία για να υποβάλλουν φορολογική δήλωση έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα και ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο/μέλος συμφώνου συμβίωσης, τα βασικά στοιχεία που έχουν ληφθεί από φορείς, τόσο για εισοδήματα (τρέχουσες και αναδρομικές αποδοχές, αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα κλπ), όσο και για δαπάνες (δίδακτρα, δάνεια, δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κ.α.).

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ΑΑΔΕ πριν την υποβολή της δήλωσης. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ήδη γίνει επικαιροποίηση μέχρι την 1/9/2021, παρέχεται η δυνατότητα αυτή και κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέσω συνδέσμου που οδηγεί στο Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE.

Για πρώτη φορά, συμπληρώνονται σε διακριτούς κωδικούς, τόσο τα κοινά τέκνα, όσο και τα τέκνα κάθε συζύγου ή μέλους συμφώνου συμβίωσης, που δεν έχουν αποκτηθεί από κοινού (μη κοινά τέκνα). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, και όταν οι γονείς δεν υποβάλλουν από κοινού δήλωση, συμπληρώνεται και ο ΑΦΜ του άλλου γονέα. Επίσης, εκτός από τον ΑΜΚΑ, συμπληρώνεται υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ των τέκνων, εφόσον έχει αποκτηθεί.

Διευκολύνεται άμεσα η επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των μισθωμένων φοιτητικών κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν νέα πεδία στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στα οποία συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας φοιτητή, ο οποίος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, αλλά συμπεριλαμβάνεται ως εξαρτώμενο μέλος στη δήλωση των γονέων του.

Ακολουθήστε τον www.oparlapipas.gr στο (facebook) και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις