Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ανοιγμα σχολείων: Tι ισχύει με Tην άδεια σχολικής παρακολούθησης τέκνου


 Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς και του καθιερωμένου αγιασμού,

ο οποίος μπορεί να συμπεριληφθεί στις ημέρες της ειδικής γονικής άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ισχύ του ν. 4808/2021 ήτοι από 19.6.2021.

Ο νόμος 4808/2021 με το άρθρο 38 «Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου», κωδικοποιούνται οι μέχρι τότε ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 9 του N. 1483/1984, του άρθρου 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008-2009 και της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010, προβλέποντας:

– γονική άδεια μέχρι τεσσάρων (4) ημερών συνολικά
– για κάθε παιδί,
– για κάθε ημερολογιακό έτος, χωρίς περικοπή των αποδοχών

με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των ανήλικων τέκνων.

Δικαιούχοι της άδειας

Επεκτείνεται το δικαίωμα των εργαζομένων γονέων να λάβουν την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου,
– από την ηλικία των 16 ετών συμπληρωμένων που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, πλέον μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, για κάθε παιδί που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και
– σε γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε
– Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ),
– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και
– ειδικά εκπαιδευτήρια.

Διάρκεια άδειας -ημερήσια και ετήσια – ανά μαθητή

Η άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών δεν υπόκειται σε περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο χορηγείται και βασίζεται στην καλή πίστη μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπως και στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και μπορεί να χορηγείται:
– για ορισμένες ώρες ή για ολόκληρη ημέρα (ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες) και
– μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) ημερών συνολικά για κάθε παιδί, για κάθε ημερολογιακό έτος και κατά την διάρκειά της, ο εργαζόμενος γονέας λαμβάνει κανονικά τις αποδοχές του.

Επισημαίνεται ότι την σχολική άδεια τη δικαιούνται οι γονείς που εργάζονται
– τόσο με καθεστώς πλήρους
– όσο και μερικής απασχόλησης.

Διαδικασία χορήγησης – Υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων προς εργοδότη ή εργοδότες τους

Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια, οι γονείς οφείλουν να υποβάλλουν, κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους,

-για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν,
– για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις.

Διευκρινίσεις Υπουργείου Εργασίας για τις ημέρες που δύναται να χορηγηθεί

Από το Υπουργείο Εργασίας, με σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ του 47972/7.7.2021 «Χορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) για την προστασί της οικογένειας», διευκρινίζεται ότι η άδεια του άρθρου αυτού μπορεί να χορηγείται

– και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και
– κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, με το σκεπτικό ότι ο γονέας έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί και τις ημέρες αυτές

για θέματα λειτουργίας του σχολείου αλλά και για την επίδοση των παιδιών του δηλαδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, ζητήματα που είναι επίσης πολύ σημαντικά για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και υγεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις