Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ


Διηγώντας τα να κλαις και να γελάς…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εκδώσει αμέσως Πρόταση για οδηγία στα πρότυπα της αποφυγής διπλής φορολογίας, σχετικά με την κύρωση Συμβάσεων μεταξύ των Κρατών μελών της Ζώνης του Ευρώ αποσκοπούσα στην αποφυγή διπλής....
συμμετοχής των καταθετών στο νέο πρότυπο διάσωσης που τους επιβάλει σημαντικό οικονομικό κόστος για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας μέλους που τηρούν την κατάθεση, με συμμετοχή ιδιωτών (bail in), με την αναγκαστική μετατροπή του τραπεζικού χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς τη χρησιμοποίηση δημοσίου χρήματος.
Το κείμενο των συμβάσεων προτείνω να είναι κάπως έτσι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής –για παράδειγμα- Δημοκρατίας αποσκοπούσα στην αποφυγή διπλής συμμετοχής των καταθετών βάσει του νέου προτύπου διάσωσης, που σε εφαρμογή νόμου περί εξυγίανσης (resolution) που τυχόν θεσπιστεί επιβάλει σημαντικό οικονομικό κόστος στους καταθέτες για τη διάσωση με συμμετοχή ιδιωτών (bail in) για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, με μετατροπή τραπεζικού χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο.

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

Επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση αποσκοπούσα στην αποφυγή του διπλού κουρέματος συμφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις:

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται επί προσώπων, τα οποία είναι καταθέτες του χρηματοπιστωτικού τομέα ενός συμβαλλομένου Κράτους ή αμφοτέρων των δύο των συμβαλλομένων Κρατών.

Άρθρο 2
ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στο κούρεμα κατάθεσης, το οποίο επιβάλλεται για λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού τομέα ενός συμβαλλομένου Κράτους, των πολιτικών υποδιαιρέσεών του ή των τοπικών αρχών αυτών και ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιβάλλεται.

ΕΞΑΙΡΕΊΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΎΡΕΜΑ μέρος ή το σύνολο της κατάθεσης εφόσον το ποσό που εμφανίζεται ως υπόλοιπο σε τραπεζικό λογαριασμό της αφενός συμβαλλομένης χώρας, διακινήθηκε προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας αυτής, σε χρόνο μεταγενέστερο από κούρεμα που προηγήθηκε σε καταθετικό λογαριασμό τράπεζας της αφετέρου συμβαλλόμενης χώρας, που βάσει του νέου προτύπου διάσωσης και σε εφαρμογή τυχόν νόμου περί εξυγίανσης (resolution), αποφασίστηκε η επιβολή σημαντικού οικονομικού κόστους στον εν λόγω καταθέτη, για τη διάσωση με συμμετοχή ιδιωτών (bail in) για την ανακεφαλαιοποίηση τράπεζας της αφετέρου συμβαλλόμενης χώρας. 

Άρθρο 3
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων Κρατών ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Σύμβασης ή της εσωτερικής νομοθεσίας των συμβαλλομένων Κρατών σχετικά με το κούρεμα που προβλέπεται από τη Σύμβαση στο βαθμό που το κούρεμα που προβλέπεται με αυτήν δεν είναι αντίθετη με τη Σύμβαση, το Σύνταγμα και το Κοινοτικό Δίκαιο και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 1 § 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, η οποία έχει αυξημένη έναντι των κοινών νόμων τυπική ισχύ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι "παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του κλπ κλπ κλπ" (last year 1...).

Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν περιορίζεται από το άρθρο 3. Οι πληροφορίες, που λαμβάνονται από ένα συμβαλλόμενο Κράτος θεωρούνται απόρρητες (last year 2) κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία αυτού του Κράτους και αποκαλύπτονται μόνο σε πρόσωπα ή αρχές (περιλαμβανομένων των δικαστηρίων και των διοικητικών οργάνων), τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή του νόμου περί εξυγίανσης (resolution) και ειδικότερα την επιβολή σημαντικού οικονομικού κόστους στους καταθέτες, για τη διάσωση με συμμετοχή ιδιωτών (bail in) με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση του χρεωκοπημένου ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Τα πρόσωπα αυτά ή οι αρχές αυτές χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες μόνο γι’ αυτούς τους ως άνω σκοπούς και σε συμμόρφωση πάντοτε με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 24.10.1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (laaaaaaast year 3ο και καλύτερο).

Γράφει ο Θανάσης Αλαμπάσης στο  alampasis.blogspot.gr


ΚΛΙΚΑΡΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ FOLLOW ΣΤΟΝ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ


ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ LIKE
Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις