Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019

Τους πήρε και τα σοβρακα και μπράβο του! ΕΜΘ Αρχιλοχίας κέρδισε 115.000 ευρώ από τον Στρατό Ξηράς

ΕΜΘ Αρχιλοχίας κέρδισε 115.000 ευρώ από τον Στρατό Ξηράς και την επαναφορά του στην ενέργεια από το 2013, όταν είχε απολυθεί με απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου

Ο αρχιλοχίας Τεχνικού Γεώργιος Χάλαρης είχε απολυθεί από τον Στρατό Ξηράς και τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από τις 19 Δεκεμβρίου 2013.
Η απόλυση ήρθε με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με βάση την οποία εξέπεσε του βαθμού του, μεταφέρθηκε στην τάξη του στρατιώτη και απολύθηκε.
Προσέφυγε όπως στη Δικαιοσύνη, η οποία ακύρωσε την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και διέταξε την επαναφορά του στην ενεργή υπηρεσία από τις 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα την οποία αρχικά είχε τεθεί εκτός στρατεύματος.
Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα λάβει κανονικά τους μισθούς του, και για τον λόγο αυτό μαζί με την επαναφορά του προβλέφθηκε από το ΓΕΣ δαπάνη 114.796 ευρώ.

Η απόφαση της επαναφοράς του ΕΜΘ αναφέρει χαρακτηριστικά:

Άρθρο µόνο
Αποφασίζουμε
1. Την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, του πρώην ΕΜΘ Αλχία (ΤΧ)
Χάλαρη Γεώργιου του Ιωάννη (ΑΜ: ΜΟ5639 ή ΣΑ: 153/730/94),
κατόπιν και σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. Α1970/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, µε την οποία ακυρώθηκε η από 22 Νοε 13 γνωµοδότηση του ∆ευτεροβαθµίου
Πειθαρχικού Συµβουλίου,
βάση της οποίας, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. Φ. 417/ 52/188838/Σ.12368/ 09 ∆εκ 13 απόφαση του ∆ιευθυντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΦΕΚ Γ΄ 1479/18 ∆εκ 13), µε την οποία εξέπεσε του βαθµού του,
µεταφέρθηκε στην τάξη του Στρατιώτη και απολύθηκε.
Ο εν λόγω επαναφέρεται στην ενεργό του Στρατού υπηρεσία από 19 ∆εκ 13, ηµεροµηνία που αρχικά είχε τεθεί εκτός Στρατεύµατος.
2. Η δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των #114.796# ΕΥΡΩ περίπου και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ/2018, επί ΚΑΕ: Οµάδας 0400, οικονοµικού έτους 2018.
3. Περίληψη της απόφασης, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις