Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

1. Την 28-05-2020 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 υπό την προεδρία του Αρχηγού
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ., πέντε (05) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Υγειονομικός.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

– Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
Πουλής
Κωνσταντίνος
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 818)
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Θεοφανόπουλος
Αλέξανδρος
του
Λεωνίδα
(Α.Μ. 839)
– Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
Περδικούρης
Γεώργιος
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 840)
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1.
Μάμμης
Βασίλειος
του
Ηλία
(Α.Μ. 844)
2.
Σούλος
Δημήτριος
του
Βασιλείου
(Α.Μ. 851)
3.
Κοντομάρης
Σπυρίδων
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 855)
4.
Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος
του
Ευσταθίου
(Α.Μ. 859)
-Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ζήκας
Ιωάννης
του
Ηλία
(Α.Μ.Ε. 56)
-Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
1
Ισάκογλου
Νικόλαος
του
Αναστασίου
(Α.Μ. 863)
2
Αλεξανδράκης
Γεώργιος
του
Ελευθερίου
(Α.Μ. 864)
3
Καραγεώργος
Γεώργιος
του
Γεράσιμου
(Α.Μ. 871)
4
Αργυράκης
Ιωάννης
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 874)
5
Τσελίκης
Αλέξανδρος
του
Αθανασίου
(Α.Μ. 879)
6
Πανταζόγλου
Αριστείδης
του
Απόστολου
(Α.Μ. 884)
7
Πασσάδης
Νικόλαος
του
Αθανασίου
(Α.Μ. 890)
8
Κανάλης
Εμμανουήλ
του
Πέτρου
(Α.Μ. 891)
9
Μάζης
Αντώνιος
του
Σπυρίδωνος
(Α.Μ. 893)
10
Σκανδάλης
Γεώργιος
του
Ιωάννη
(Α.Μ. 894)
11
Πολέμης
Νικόλαος
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 895)
12
Κανάκης
Χρήστος
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 899)
13
Ρεΐζης
Δρόσος
του
Χρυσούλη
(Α.Μ. 900)
14
Γκίζης
Ιάκωβος
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 901)
15
Τζαμουράνης
Ιωάννης
του
Ηλία
(Α.Μ. 903)
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1.
Προκόπης
Παναγιώτης
του
Μιχαήλ
(Α.Μ. 885)
2.
Κούρκουλος
Θεοφάνης
του
Βασιλείου
(Α.Μ. 889)
3.
Σιγούρος
Ευάγγελος
του
Χαριλάου
(Α.Μ. 892)
-Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός:

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Σοφούλης
Νικόλαος
του
Σπυρίδωνος
(Α.Μ.Ε. 63)
2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:
α) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. – νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Θεοφανόπουλου Αλέξανδρου του Λεωνίδα (Α.Μ. 839).
β) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Μάμμη Βασιλείου του Ηλία (Α.Μ. 844).
γ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Σούλου Δημητρίου του Βασιλείου (Α.Μ. 851).
δ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Κοντομάρη Σπυρίδωνα του Δημητρίου (Α.Μ. 855).
ε) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Προϊσταμένου 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Λαμπρόπουλου Κωνσταντίνου του Ευσταθίου (Α.Μ. 859).
στ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Τεχνικού Ζήκα Ιωάννη του Ηλία (Α.Μ.Ε. 56).
ζ) Οι παραπάνω κριθέντες ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» Υποναύαρχοι και Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. προάγονται στον επόμενο βαθμό (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.
3. Εν συνεχεία, την 01-06-2020 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των Υποναυάρχων.
4. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:
α) για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Ισάκογλου Νικόλαο του Αναστασίου (Α.Μ. 863), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
1
Αλεξανδράκη
Γεώργιο
του
Ελευθερίου
(Α.Μ. 864)
2
Καραγεώργο
Γεώργιο
του
Γεράσιμου
(Α.Μ. 871)
3
Αργυράκη
Ιωάννη
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 874)
4
Τσελίκη
Αλέξανδρο
του
Αθανασίου
(Α.Μ. 879)
5
Πανταζόγλου
Αριστείδη
του
Απόστολου
(Α.Μ. 884)
6
Πασσάδη
Νικόλαο
του
Αθανασίου
(Α.Μ. 890)
7
Κανάλη
Εμμανουήλ
του
Πέτρου
(Α.Μ. 891)
οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
5. Ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Περδικούρης Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 840) προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευθεί, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 αποφάσισε τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του.

ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;
Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.
Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις