Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

Μεγάλες προκλήσεις για τις "νέες" Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Εθνική

Της Νένας Μαλλιάρα - capital.gr
Το νέο μοντέλο λειτουργίας τους, με στόχο την απαλλαγή από την αρνητική κληρονομιά του παρελθόντος και την
ανταπόκριση στις προκλήσεις του μέλλοντος, θα εγκαινιάσει για τις τράπεζες το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Ο Ιούνιος, ήδη από την εβδομάδα αυτή, με εκκίνηση από τη Eurobank, θα παρουσιάσει τη νέα λειτουργική μορφή που θα πάρουν οι τράπεζες μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα, ο μήνας που διανύουμε θα διαμορφώσει και το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν οι τράπεζες εφεξής, αφού μέχρι τα τέλη του μήνα θα ψηφιστεί ο νέος πτωχευτικός νόμος και το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης των στεγαστικών δανείων δανειοληπτών που πλήττονται από τον κορονοϊό. Και τα δύο θέματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία των κόκκινων δανείων των τραπεζών, τα οποία παραμένουν βασική πρόκληση που συνιστά και τον κεντρικό πυρήνα των πλάνων μετασχηματισμού των τραπεζών.
Ταυτόχρονα, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο και μέχρι το τέλος του έτους, θα αναδυθεί στο προσκήνιο η νέα, μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες: να επανεφεύρουν τον διαμεσολαβητικό τους ρόλο στην Οικονομία. Ύστερα από χρόνια αρνητικής πιστωτικής επέκτασης και τις πρώτες προσπάθειες, από το τρίτο τρίμηνο του 2019, να δώσουν νέα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, χωρίς όμως να υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση, η κρίση του κορονοϊού δίνει στις τράπεζες την ευκαιρία – όχι άνευ προκλήσεων, πάντως – να ξαναβρούν τον πραγματικό τους ρόλο. Μέχρι τα τέλη του έτους, οι τράπεζες καλούνται να χορηγήσουν ρευστότητα 15 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις και να επανεκκινήσουν την Οικονομία, βάζοντάς την σε τροχιά διατηρήσιμης ανάκαμψης.
Εξυγίανση των ισολογισμών και νέες χρηματοδοτήσεις αποτελούν τους δύο άξονες στους οποίους θα στηριχθούν οι τράπεζες την επόμενη μέρα της κρίσης, με τελικό ζητούμενο την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και την επιβίωσή τους στο διεθνές περιβάλλον του ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ένα τρίτο μέτωπο που ανοίγεται για τις τράπεζες που δεν είναι άλλο από την εκτεταμένη ψηφιοποίησή τους. Στο πεδίο αυτό, οι τράπεζες θα επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια, επιδιώκοντας να αυξήσουν την πελατεία και τα έσοδά τους, μέσω της εξοικονόμησης κόστους εξυπηρέτησης και απελευθέρωσης πόρων ώστε να δοθεί έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες.
Όλες οι παραπάνω προκλήσεις είναι κοινές και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Και θα κριθούν από το πόσο καλά θα εξελιχθούν τα σχέδια μετασχηματισμού τους που έχουν ως επίκεντρο τη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων με "εργαλείο" το ελληνικό Asset protection Scheme, "Ηρακλής".

Η Eurobank

Τον δρόμο για τη μεταμόρφωση των ελληνικών τραπεζών άνοιξε η Eurobank, η οποία δρομολόγησε από την προηγούμενη χρονιά ένα σχέδιο δραστικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω τιτλοποίησης NPLs 7,5 δισ. ευρώ. Το σχέδιο ήταν συνδυασμένο με πλήρη εταιρικό ανασχηματισμό της Τράπεζας, ο οποίος ξεκίνησε με την απορρόφηση της Grivalia και κατέληξε στoν διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Τράπεζας σε τραπεζικές και μη τραπεζικές και τη μεταφορά τους σε δύο ξεχωριστές οντότητες. Από αυτές, η παλαιά Τράπεζα που ήταν και η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, μετατράπηκε σε holding και η νέα οντότητα "προικίστηκε" με το σύνολο των τραπεζικών δραστηριοτήτων, ούσα πλέον η νέα Eurobank.
Το σχέδιο της Eurobank που ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουνίου 2020, έδωσε στις τράπεζες τη λύση στο πρόβλημα της ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου και της υποχρεωτικής αύξησης κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, στην περίπτωση καταγραφής ζημιών. Κάτι που είναι αναπόφευκτο, αφού οι εσπευσμένες πωλήσεις των NPLs θα γίνουν σε τιμές χαμηλότερες της λογιστικής αξίας.
Μετά την απορρόφηση της Grivalia, η Eurobank ξεκίνησε να υλοποιεί ένα σπονδυλωτό σχέδιο με τα εξής στάδια:
α) Τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 7,5 δισ. ευρώ, μέσω της μεταφοράς τους σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV) και την έκδοση τίτλων κύριας οφειλής (senior notes), ενδιάμεσων τίτλων (mezzanine notes) και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (junior notes).
β) Απόσχιση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του νέου Ομίλου, περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και εξαιρουμένων των μετοχών του SPV, των ενδιάμεσων τίτλων (mezzanine) και των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (junior), σε μια νέα τραπεζική θυγατρική ("Νέα" Eurobank).
γ) Αποαναγνώριση (έξοδος από τον ισολογισμό της Τράπεζας) των τιτλοποιημένων NPE, μέσω διανομής στους μετόχους ή διάθεσης σε τρίτους επενδυτές ή συνδυασμό αυτών, των ενδιάμεσων τίτλων και των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης του SPV.
δ) Είσοδο στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, FPS (Financial Planning Services).
Το τελευταίο στάδιο, της πώλησης της FPS στην ιταλική doValue, η οποία έχει συμφωνήσει να αγοράσει και την τιτλοποίηση Cairoολοκληρώθηκε στις 5 Ιουνίου. Το χαρτοφυλάκιο Cairo θα εγκαινιάσει τις τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή".
Στα μέσα Ιουνίου το Δ.Σ. της Τράπεζας θα αποφασίσει τη μεταφορά των τίτλων σε κυπριακό SPV και στα τέλη του μήνα, τα δάνεια του χαρτοφυλακίου Cairo θα εξέλθουν από τον ισολογισμό της Eurobank και θα κοπούν οι ομολογίες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης. Οι senior ομολογίες θα διακρατηθούν από την Τράπεζα. Το 75% των mezzanine τίτλων και το 50% των junior θα διανεμηθούν στους μετόχους της Τράπεζας το γ΄ τρίμηνο του 2020. Κατόπιν έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank που θα συγκληθεί στις 17 Ιουλίου, οι μέτοχοι της Τράπεζας θα λάβουν μετοχές του νέου SPV στο τέλος Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου.
Με την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Cairoο δείκτης NPE της Eurobank θα υποχωρήσει στο 15,6%, και το απόθεμα των NPEs θα μειωθεί σε 6,1 δισ. ευρώ.

Η Alpha Bank

Η Alpha θέτει ξανά σε εφαρμογή, μέσα στον Ιούνιο, το δικό της σχέδιο που "πάγωσε" προσωρινά ο κορονοϊός.
Tην εβδομάδα αυτή, το Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης της Alpha Bank δι’ απόσχισης κλάδου με τη σύσταση νέας εταιρείας (hive – down). Ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί σε νέα οντότητα (νέα Alpha Bank) που θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της διασπώμενης. Η διασπώμενη (σημερινή Alpha Bank) θα διατηρήσει δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν στην κύρια τραπεζική δραστηριότητα, ενώ, με την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, μετατρεπόμενη σε εταιρεία συμμετοχών (holding). Οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της απόσχισης θα είναι η 30ή Ιουνίου 2020.
Παράλληλα, η Τράπεζα επανεκκινεί τις διαδικασίες για την τιτλοποίηση Galaxy μαζί με την πώληση της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης δανείων, Cepal. Προηγουμένως, η Alpha θα αποκτήσει το 100% της Cepal μέσω εξαγοράς του 60% που κατέχει η Centerbridge. Στην Cepal θα ανατεθεί η διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Alpha Βank στην Ελλάδα και στη συνέχεια η εταιρεία θα πουληθεί στον επενδυτή, ο οποίος θα αγοράσει και την τιτλοποίηση Galaxy.
Η τιτλοποίηση θα κινηθεί στα 7,6 με 10 δισ. ευρώ. Θα μεταφερθεί και αυτή μέσω τριών SPVs στον "Ηρακλή". To SPV I θα περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια 1,9 δις. ευρώ και το SPV II μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής (όχι μόνο στεγαστικά) με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα, ύψους 5,7 δις. ευρώ. Καθώς θα ομαλοποιούνται οι αγορές, αναμένεται να προχωρήσει και μεταβίβαση τρίτου χαρτοφυλακίου (SPV III) επιχειρηματικών NPLs 3 δις. ευρώ.
Τα SPVs θα εκδώσουν τίτλους υψηλής (senior), μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) διαβάθμισης. Οι senior τίτλοι, όπως και το 5% των mezzanine και junior τίτλων θα διακρατηθούν από την νέα Alpha Bank. Το υπόλοιπο 95% των τίτλων αυτών θα περάσει στην Alpha Συμμετοχών και από αυτή θα μεταβιβασθεί στον προτιμητέο επενδυτή. Ο προτιμητέος επενδυτής, μαζί με το 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης θα πάρει πλειοψηφικό πακέτο (80%) στη νέα Cepal. 

Η Τράπεζα Πειραιώς

Έχοντας προχωρήσει από τον Οκτώβριο του 2019 στην πρώτη κίνηση μετασχηματισμού της – τη συμφωνία με την Intrum για τη δημιουργία της Intrum Hellas στην οποία μεταβιβάστηκε προς διαχείριση το σύνολο των NPEs και τα ιδιόκτητα ακίνητα της Τράπεζας, η Τράπεζα Πειραιώς θα ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του έτους το δικό της σχέδιο μείωσης μετασχηματισμού.
Οι τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου θα αποσχισθούν σε μια νέα κατά 100% θυγατρική τράπεζα ("NewCo”), μαζί με τη συντριπτική πλειονότητα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένες μη τραπεζικές δραστηριότητες θα διατηρηθούν στη μητρική εταιρεία του Ομίλου ("HoldCo”), η οποία θα μετεξελιχθεί σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διοίκηση της Τράπεζας αξιολογεί επί του παρόντος όλες τις επιλέξιμες μη τραπεζικές δραστηριότητες που θα παραμείνουν στην HoldCo.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της απόσχισης δραστηριοτήτων, η Τράπεζα πραγματοποιεί τις προετοιμασίες για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, περίπου 7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δύο χαρτοφυλάκια, το Phoenix (περίπου 2 δισ. ευρώ) και το Vega (περίπου 5 δισ. ευρώ). Η δομή και των δύο αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί στους επόμενους μήνες και αυτές να είναι επιλέξιμες για τον "Ηρακλή".
Η HoldCo θα διακρατήσει μέρος των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (junior και mezzanine) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των δύο τιτλοποιήσεων, που δεν θα υπερβαίνει το 95% της ονομαστικής τους αξίας. Καθώς θα εξελίσσεται ο εταιρικός μετασχηματισμός, η HoldCo θα αξιολογήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεγιστοποίηση της αξίας των διακρατούμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης. Η NewCo θα διακρατήσει τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης και τουλάχιστον 5% των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.
Ο ισολογισμός μετασχηματισμού αναμένεται να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας στα μέσα του γ΄ τριμήνου 2020 και θα ακολουθήσει η έγκρισή του από τη γενική συνέλευση των μετόχων πριν το τέλος του έτους.

Η Εθνική Τράπεζα

Ο σχεδιασμός της ΕΤΕ δεν προβλέπει απόσχιση, αλλά τιτλοποίηση NPLs περίπου 7 δισ. ευρώ που θα μεταβιβαστεί στον "Ηρακλή" στις αρχές του 2021. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η τιτλοποίηση, με την ονομασία Frontier, θα απαρτίζεται κατά τα ¾ από μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, ενώ το υπόλοιπο θα αφορά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κάποιων μεγάλων.
Μέσω της τιτλοποίησης, αλλά και κινήσεων για την οργανική μείωση των NPEsστόχος είναι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Τράπεζας να διαμορφωθούν κάτω των 4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, κάτι που μεταφράζεται σε μείωση του δείκτη NPE από το 31,8% σε περίπου 15%.

Η πρόκληση της ψηφιοποίησης

Η μεταμόρφωση των τραπεζών ολοκληρώνεται, με καταιγιστικούς ρυθμούς, με την ψηφιοποίησή τους.
Στις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς ανέφερε ότι το 95% των συναλλαγών διενεργείται μέσω winbank, όπου οι νέες εγγραφές οκταπλασιάστηκαν. Στο internet banking σημειώθηκε αύξηση νέων χρηστών 433%, ενώ οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ανά εβδομάδα κινήθηκαν με ρυθμό αύξησης 25%.
Στη Eurobank, τον Απρίλιο, το 60% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε μέσω ψηφιακών καναλιών, με 3.000 πελάτες να εξυπηρετούνται ανά λεπτό. Σε συγκρίσιμη βάση με το περυσινό α΄ τετράμηνο, το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, η Τράπεζα είχε αύξηση 36% στους ενεργούς ψηφιακούς χρήστες. Στο mobile banking, οι χρήστες, από 47% το περυσινό α΄ τετράμηνο, αυξήθηκαν φέτος στο 53%. Ο όγκος των συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου, αυξήθηκε από 17% σε 23%.
Στην Εθνική, οι συναλλαγές μέσω ψηφιακών καναλιών αυξήθηκαν στο α΄ τρίμηνο 2020 περισσότερο από 60% σε ετήσια βάση. Οι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας έφτασαν τους 1,4 εκατομμύρια τον Απρίλιο (+ 51% σε ετήσια βάση), ενώ περισσότεροι από 130.000 πελάτες έκαναν ψηφιακό on – boarding από τις αρχές του χρόνου. Τον Απρίλιο η Τράπεζα είχε 100.000 νέες εγγραφές στο digital banking, 50.000 online πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ η χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων από το 40% εκτοξεύτηκε στο 60%.

ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;
Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.
Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις