Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΦΕΚ ΚΑΙ ΝΟΜΟ.... Φυσικά και θα βάλουν παντού κάμερες!!! Όταν έλεγαν παντού ελεύθερο διαδίκτυο... Το έλεγαν για να το έχει ο πολίτης;;;

Φυσικά και θα βάλουν παντού κάμερες!!! Όταν έλεγαν παντού ελεύθερο διαδίκτυο... Το έλεγαν για να το έχει ο πολίτης;;;

Όχι φυσικά.. ήταν για το επόμενο βήμα!!! Πάρτε τώρα παντού κάμερες με νέο νόμο που θα έχουν καταγραφή εικόνας και ήχου!!!!
Και 5g κεραίες!!! Όχι παίζουμε!!!!
Χρήστος Παπαπαναγιώτου Frik

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1 75. Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη
ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους.
2 76. Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Ελάφιον, το» του Δήμου Μετεώρων ως Κοινότητας.
 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75 (1)
Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται
ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την
παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση
συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου
ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις»
(Α΄ 22).
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (OJ L 119/4.5.2016).
3. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
υπ’ αρ. 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 137).
4. Τις διατάξεις του ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες
συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 80/18.7.2019 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου.» (Β΄ 3058).
6. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/37-δ΄ από 15.7.2020
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από την οποία
προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
7. Την υπ’ αρ. 3/2020 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
8. Την υπ’ αρ. 145/2020 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται οι ειδικότεροι κανόνες για την εγκατάσταση και λειτουργία, σε δημόσιους χώρους, συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου
ή εικόνας (εφεξής συστήματα επιτήρησης), στο μέτρο
που διενεργείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι σκοποί που προβλέπονται στο άρθρο
14 του ν. 3917/2011 (Α΄ 22), με ταυτόχρονη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των προσώπων που θίγονται από τη
χρήση των συστημάτων αυτών.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ (ΕΔΩ)

ΚΛΙΚΑΡΕ ΣΤΟ ΛΙΝΚ ΠΑΤΑ (ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ) ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ:

https://www.facebook.com/Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις