Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Σπουδαία κίνηση από την Attica Bank – Τι έκανε και δυναμώνει περισσότερο

 


Attica Bank: Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στο τραπεζικό χάρτη προχώρησε η Attica Bank. Τι έκανε και ισχυροποιείται και άλλο.

Τροχιά… πρωταθλητισμού αναμένεται να κάνει η Attica Bank μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, προς νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως και το ποσό των 365 εκατ. ευρώ προχωρά η Attica Bank, στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει ενεργοποιηθεί για την πλήρη εξυγίανση και την επιστροφή της στον ιδιωτικό τομέα.

Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα θα αναπληρώσει τις ζημιές στα κεφάλαιά της που θα προκύψουν από το καθάρισμα όλων των κόκκινων δανείων της και θα αποκτήσει την απαραίτητη ισχύ για τη χρηματοδότηση των εργασιών της.

Οι κινήσεις αυτές προβλέπονται στη συμφωνία των βασικών της μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa/Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ.

Attica Bank: Είχε ρίξει και παλαιότερα χρήματα

Πρόκειται για τη δεύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας μετά την τελευταία έκδοση νέων μετοχών, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 240 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή του ΤΧΣ, των λοιπών βασικών μετόχων της και του ιδιώτη επενδυτή Ellington, που στο τέλος αυτής της διαδρομής θα αποκτήσει τον έλεγχο της Attica Bank.

Όπως ανακοινώθηκε μάλιστα, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και τρίτη κεφαλαιακή ένεση, προς την κατεύθυνση εξασφάλισης των απαραίτητων καυσίμων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και την ιδιωτικοποίησή της.

Στην παρούσα φάση οι σχετικές διαδικασίες για τον καθορισμό του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών, που θα απαιτηθούν για την ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεπώς, η διοίκηση της τράπεζας δεν μπορεί να εκτιμήσει το ακριβές ύψος τους.

Εν τούτοις, εξετάζει και τα εναλλακτικά διαθέσιμα εργαλεία απομάκρυνσης πιστωτικού κινδύνου, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των κόκκινων δανείων του παρελθόντος, με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των μετόχων.

Ειδικότερα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων, αποφάσισε την πώληση των δραστηριοτήτων POS και την ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών της ακινήτων.

Attica Bank: Πως πήγε το 2021

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2021 επισημαίνεται ότι η Attica Bank εισήλθε στο νέο έτος ενισχυμένη, μέσω της αύξησης των 240 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2021) και της ταυτόχρονης βελτίωσης των βασικών της κεφαλαιακών δεικτών και δεικτών ρευστότητας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

«Το 2022 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο στη μέχρι τώρα πορεία της, θέτοντας τις βάσεις για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της, την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας της, αλλά και την ανάπτυξή της, βασιζόμενη στην συμφωνία μεταξύ των μετόχων της», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η τράπεζα αύξησε πέρυσι σημαντικά, κατά 69% τα έσοδά της από προμήθειες, αύξησε κατά 4,3% τις καταθέσεις της, πέτυχε μείωση του κόστους χρηματοδότησης κατά 16% και πιστωτική επέκταση κατά 12% (σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της τραπεζικής αγοράς).

Ωστόσο, λόγω των αυξημένων προβλέψεων για τιτλοποιήσεις, εμφάνισε ζημιές ύψους 104,37 εκατ. ευρώ σε επίπεδο προ φόρων, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται εκ νέου οι διατάξεις του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013 (νόμος Χαρδούβελη) για συμψηφισμό των ζημιών με οριστική και εκκαθαρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Δημοσίου.

Αυτό σημαίνει ότι θα εκδοθούν νέες κοινές μετοχές υπέρ του Δημοσίου, οι οποίες θα εκχωρηθούν δωρεάν στο ΤΧΣ, το οποίο θα ενισχύσει τα ποσοστά του.

Με δεδομένο όμως ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη prerating από την DBRS για τους senior notes τίτλους των τιτλοποιήσεων που θέλει να εντάξει στον Ηρακλή η Attica Bank οι παραπάνω ζημιές δεν περιλαμβάνουν τις πρόσθετες προβλέψεις που πιθανώς θα απαιτηθούν για να λάβουν οι τίτλοι υψηλής προεξοφλητικής κατάταξης την ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση.

Τι συνέβη με τα έσοδα

Αναλυτικότερα, το 2021 τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 45,5 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση 16,2% έναντι του 2020 κυρίως λόγω της μείωσης του επιτοκιακού εσόδου κατά 12,4% από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών, συνέπεια υψηλών αποπληρωμών.

Η παραπάνω μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει μόνο από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών του ομίλου κατά 15,5% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση του 2020, ως αποτέλεσμα της ανατιμολόγησης των προϊόντων καταθέσεων καθώς και της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 8,9 εκατ. ευρώ (568% σε ποσοστιαία βάση) έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Συμπεριλαμβάνεται όμως και έκτακτο έσοδο 5,5 εκατ. ευρώ από προμήθεια διαχείρισης. Εξαιρουμένου του έκτακτου εσόδου η αύξηση οφείλεται στις αυξημένες προμήθειες λόγω νέων χορηγήσεων και εγγυητικών επιστολών καθώς και στην αυξημένη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Θετική επίδραση είχε το γεγονός ότι ο Όμιλος αρχής γενομένης την 31η Μαρτίου 2021 έπαψε να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονομίας για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» και ταυτόχρονα των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του εξόδου από προμήθειες κατά 2,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την 31/12/2020.

Η τράπεζα εμφάνισε ζημιά 6,8 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου, η οποία προέκυψε κυρίως από την πώληση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο των ενεργειών για περιορισμό των αποτιμησιακών ζημιών, δεδομένης της αύξησης των αποδόσεων και της συνεπαγόμενης μείωσης των τιμών τους.

Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες, σε επαναλαμβανόμενη βάση, ανήλθε σε 47,9 εκατ. ευρώ, έναντι 70,2 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης του 2020.

Μειώθηκαν τα έξοδα

Στον αντίποδα, το κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ανήλθε σε 32,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,4%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο αριθμός προσωπικού κατά την 31/12/2021 ανήλθε σε 710 εργαζομένους (31/12/2020: 785 εργαζόμενοι), μείωση η οποία αποδίδεται κυρίως στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που έθεσε σε εφαρμογή η Τράπεζα το 2021.

Το δίκτυο της τράπεζας κατά την 31/12/2021 αριθμούσε 50 καταστήματα.

Τα Γενικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2021 παρουσιάζοντας αύξηση 17,4% έναντι της συγκριτικής περιόδου (31/12/2020: 25,1 εκατ. ευρώ).

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 20,5 εκατ. ευρώ, σε αναστροφή προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και σε προβλέψεις απομείωσης επενδυτικών τίτλων ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το δείκτη προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου της χρήσης προς τα συνολικά έσοδα σε 50,5%.

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων ανέρχονται σε 330 εκατ. ευρώ (31/12/2020: 386 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης κάλυψης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE’s EBA Definition) διαμορφώθηκε σε 45,51%.

Ακολουθήστε τον www.oparlapipas.gr στο (facebook) και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις