Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Oί Xριστιανοί πρέπει να ελέγχουν και να κρίνουν άρχοντες και ιεράρχες ;


 ” Ἐφ᾿ ὅσον οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν ἐζήτησαν συγγνώμην διὰ τὰ ἐμβόλια, καὶ μάλιστα δημοσίως καὶ

ἐπισήμως, ὅσον δημοσίως καὶ ἐπισήμως τὰ προωθοῦσαν ( απειλώντας καί τούς πιστούς ), τότε

δὲν ἔχομε καμίαν ἐμπιστοσύνην εἰς τὰς ἀπόψεις τους περὶ σοβαρῶν θεμάτων ποὺ ἀνακύπτουν,

ὅπως ἐπὶ παραδείγματι μέ τίς νέες ταυτότητες…”


« Ακούσατε λόγον Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων και Γομόρων…»

«…Ὁ Μητροπολίτης κ. Συμεών Φθιώτιδος σε τελευταία ομιλία του μᾶς καλεῖ, μέσῳ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, νά ἐμπιστευτοῦμε καί τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Σύνοδό της στο θέμα των ταυτοτήτων και να απέχουμε από κάθε διαμαρτυρία !!!


Ἐμεῖς, ἀκολουθῶντας τήν προτροπή του νά ἐμπιστευόμαστε τούς Ἁγίους μας, τόν ρωτᾶμε μέ ὅλη μας

τήν ἀγάπη :

«…ποιοί Ἀρχιερεῖς ἀπό τήν Ελλαδική Ἱεραρχία εἶναι Ἅγιοι γιά νά τούς ἐμπιστευτοῦμε;».

Ἡ ἁγιότητα, ὡς γνωστόν, δωρίζεται ἀπό τόν Κύριο σέ τούτη τή ζωή.


Τόν παρακαλοῦμε λοιπόν νά μᾶς ὑποδείξει τούς συνεπισκόπους του πού εἶναι Ἅγιοι γιά νά τούς ἐμπιστευτοῦμε κι΄εμείς μέ ὅλη μας τήν καρδιά· και πρώτα απ΄όλα νά μᾶς ἀπαριθμήσει τά σημάδια ἁγιότητός τους…

Ὁ Ἅγιος, ἀκόμη καί ἄν κρύβεται ἀπό τόν κόσμο, γίνεται ἀντιληπτός ἀπό τούς πνευματικούς ἀνθρώπους, ὅπως εἶναι ὁ σεβασμιώτατος. Ὅταν ζεῖς κοντά σέ ἕναν ἅγιο, «πληροφορεῖται» ἡ καρδιά σου καί χοροπηδᾶ, σκιρτᾶ ἀπό χαρά, νοιώθει ἀσφάλεια, σιγουριά.

Ἄς μᾶς πληροφορήσει λοιπόν, ὁ κ. Συμεών ποιοί ( Αρχιερείς ) ἔχουν κάποια ἀπό τά παρακάτω σημεῖα ἁγιότητος:

++++++++++++++++++++


Σημεῖο ἁγιότητος καί ἑπομένως ἐμπιστοσύνης στό πρόσωπό τῶν ἐπισκόπων, εἶναι ἡ ἐφαρμογή λόγῳ καί ἔργῳ, τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, συνέπεια τῆς ὁποίας υπάρχει και ὁ διωγμός!

Ὁ ἅγιος Φανούριος καί πλῆθος ἁγίων διώχθηκε εἴτε ἀπό τήν κοσμική, εἴτε τήν ἐκκλησιαστική ἐξουσία ἤ ἀμφότερες. Ὁ σύγχρονος ἅγιος ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης, πολεμήθηκε ἀπό ὅλες τίς ἐξουσίες καί διώχθηκε ὅσο κανείς ἄλλος στήν ἐποχή του, παρέμεινε δέ βράχος στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του. Ἔλιωσε ἀπό τή θυσιαστική ἀγάπη του πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον.

Ἄς μᾶς ὑποδείξει λοιπόν ὁ σεβασμιώτατος Ἀρχιερεῖς πού διώκονται γιά τόν Χριστό, θυσιάζονται γι’ Αὐτόν καί τόν πλησίον, καί ἐμεῖς θά τούς ἀκολουθήσουμε…

Ἕνα ἄλλο σημεῖο ἁγιότητος εἶναι ἡ ἁπλότητα.


Ἄς μᾶς ὑποδείξει ὁ Ἅγιος Φθιώτιδος ἁπλούς Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι γιά αὐτήν τοῦ κόσμου. Αὐτούς πού ἀποφεύγουν τήν πολυτέλεια, τίς φωτογραφίσεις, τή δημοσιότητα στά «διαδίκτυα τά σκοτεινά»[5] καί γενικά τήν ἐκκοσμίκευση.

Αὐτούς πού ζοῦν ἁπλά, μετακινοῦνται μέ τά μέσα μαζικῆς συγκοινωνίας καί εἶναι ταπεινοί σάν τόν τελευταῖο παπᾶ, ὅπως ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Σιατίστης Ἀντώνιος Κόμπος ( πού ταξίδευε στην επαρχία του είτε με τα πόδια, είτε με λεωφορείο, είτε πάνω σε καρότσα αγροτικού μέσα στα άχυρα!!!

Και ήταν και απόφοιτος, πλήν Ελληνικού Πανεπιστημίου, και Πανεπιστημίου της Γαλλίας.) .

Έ, λοιπόν, άς μᾶς ὑποδείξει ὁ Φθιώτιδος τέτοιους Ἀρχιερεῖς καί ἐμεῖς θά τούς ἀκολουθήσουμε…


Σημεῖο ἁγιότητος εἶναι καί ὁ χωρίς φόβο ἔλεγχος τῆς πάσης φύσεως κακοδοξίας, τῶν αἱρέσεων, τῶν ἀντιευαγγελικῶν «φρούτων» πού δίδονται πρός «βρώση» στούς ἀνυποψίαστους χριστιανούς. Ἡ καταπολέμηση τῆς ἀδικίας, τῆς ἀνηθικότητος, τῆς ἁμαρτίας. Ἄς μᾶς ὑποδείξει ὁ Ἅγιος Φθιώτιδος κάποιον Ἅγιο Ἱεράρχη πού ἐλέγχει τούς αἱρετίζοντες ἐπισκόπους καί ἀνήθικους πολιτικούς, καί ἐμεῖς θά τοῦ φιλήσουμε τά πόδια.

Σήμερα ἀντιθέτως, οἱ ἐπίσκοποι κηρύττουν ἐνάντια στό Εὐαγγέλιο, ἀθωώνουν τήν ἁμαρτία καί χαϊδεύουν τά αὐτιά τοῦ κόσμου. Προφανῶς αὐτούς θέλει νά τούς ἀκολουθοῦμε καί νά τούς ἐμπιστευόμαστε ὁ Ἅγιος Φθιώτιδος, διότι πράττουν ἀντίθετα ἀπό τούς Ἁγίους.

Ὅποιος τολμήσει δέ, ὅπως ὁ πρώην Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, νά ἀφορίσει πολιτικούς πού βλασφημοῦν τόν Κύριο, καταγγέλλεται (ἀπό τούς ἴδιους τούς ἐπισκόπους) ὡς γραφικός, ἀκραῖος καί μή ἔχων ἀγάπη!

Σημεῖο ἁγιότητας εἶναι καί ἡ ἐκδίωξη δαιμονίων. Ποιός Ἱεράρχης τελεῖ ἐξορκισμούς καί δέν φοβᾶται ἀπό τά δαιμόνια, μήπως βγάλουν τά «ἄπλυτά του στή φόρα» ἤ μήπως «μετακομίσει» τό δαιμόνιο πάνω σέ αὐτόν; Ἄς μᾶς τόν δείξει ὁ σεβασμιώτατος καί ἐμεῖς θά τόν ἀκολουθήσουμε.


Ἄς μᾶς ὑποδείξει ὁ σεβ. ἕναν Ἀρχιερέα, ὅπως τόν μεγάλο ἐξορκιστή δαιμονίων, ὅσιο Σάββα Ἀχιλλέως, πού ποτέ του δέν ἐκλέχτηκε (οὔτε θά ἤθελε) ἐπίσκοπος.

Ἄς μᾶς ὑποδείξει ὁ Ἅγιος Φθιώτιδος κάποιον Ἅγιο Ἱεράρχη ἐν ζωῇ, ἄς μᾶς ὑποδείξει κάποιον πού διώκεται «ἕνεκα τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ», κάποιον μέ σημάδια ἁγιότητος καί ἐμεῖς θά τόν ἐμπιστευτοῦμε καί θά τόν ἀκολουθήσουμε.

Ἕως τότε, νά μᾶς ἐπιτρέψει ὁ Ἅγιος Φθιώτιδος, νά μήν ἐμπιστευόμαστε τήν Ἱεραρχία, παρά μόνο τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτούς πού πέρασαν στήν αἰωνιότητα καί τούς ἐν ζωῇ, πού πάντοτε θά ὑπάρχουν, καθώς καί τήν Ἱερά Παράδοσή της Εκκλησίας μας !

kivotoshelp.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις