Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

Ἀναλαμπὴ Ὀρθοδοξίας. Δὲν ἔρχεται ἀπὸ Mηχανῆς «θεὸς» ἀλλὰ μὲ τὴν βία. Φοῖνιξ ποὺ ἀναγεννᾶται ἀπὸ τὲς στάκτες του...


 Θεὸς & κανένας θέὸς ἤτοὶ «θὲὸς» δὲν παρεμβαίνει πλήρως στὴν ἐλεύθερη βούληση σου, ἂὐτὴ εἶναι ὡσὰν θεά!.... Μποροῦν νὰ τὴν παραβιάσουν ἕως τινὸς σημείου, ὡς ἐκὲῖ ποὺ παραβιάζεται τὸ σῶμα.... Κανένας δὲν δύναται νὰ παραβιάσει τὴ ἐλευθέρα βουλήσει σοῦ ἐπεὶδὴ δὲν τὸ ἐπιτρέπει Ὁ Θεός. Ὁὐσιαστικὰ ἐὰν ἡ ἐλεύθερη βούληση σοῦ παραβιαστεῖ 100% παύεις νὰ ὑπάρχεις, παύεις νὰ ζείς!.....

Πὸλὺς ντόρος γίνεται πέρὶ τοῦ ἐὰν θὰ ἔρθει ἡ Ἀναλαμπὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἢ ὄχι & ὅλοὶ πιστεύουν ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι μία βία πὸὺ θὰ παραβιάσει καὶ ἐκβιάστει πλήρως τὴν ἐλεύθερην βούλησιν παρὰ τὴν θέλησιν σου, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα..... Ἀκόμη καὶ ἀνθρῶποι ποὺ μάχονται γιὰ τὴν Ἀναλαμπὴ δὲν τὸ ἔχουν συνειδητοποιήσει & λένε ὅτι δὲν ὑπάρχει Ἀναλαμπὴ Ὀρθοδοξίας ἐπεὶδὴ δὲν ἀντιλήφθηκαν τί εἶναι αὐτή! Παράδειγμα τραντακτὸν ὁ ἀξιοθαύματος πάτερ Κλεομένης! Ἐνῶ ἀνάβει τὴν Ἀναλαμπὴ τῆς Ὀρθοδοξίας λέγει ὅτι δὲν ὑφίσταται & ὅτί ἄγουμε κατ' ἔὐθεῖαν πρὸς τὸν Ἀντίχριστον. Μὰ ὅσοὶ δὲν δεκτοὺν τὸ χάραγμα & ἂν δὲν τὸ δεκτοὺν πολλοὶ σὲ βὰθμὸν ποὺ νὰ μὴν περάσουν τὰ σχέδια τῶν σατανιστὼν ἐβραιοσιωνιστὼν μασόνων, Ἀναλαμπὴ Ὀρθοδοξίας εἶναι!

Ἄλλωστε, ἐὰν ἦταν ἀναμμένη ἡ Ὀρθοδοξία γιὰ ποῖον λόγον ὁ πάτερ Κλεομένης νὰ προσπαθοῦσε νὰ τὴν ἀνάψει;.... Σκεφθεῖτε το, ἔἶναι παναπλόν!.....

Ὅτὰν ἔἶναι ἀναμμένη ἡ μηχανὴ τοῦ ὀχήματος σόῦ ἢ ἕναν κὲρὶν χρειάζεται ἀνά+άναμμα; Ὄχὶ δά ! Ἀντιθέτως πιθανὸν νὰ ζημιώσει.... Ψυχές...... Ὁυχί πάντοτε, ἀλλὰ μπορεῖ.....

Φόῖνιξ ἀνάβει μετὰ ποὺ σβύνει. Ὅτὰν σβύνει εἶναι στάκτες & ὅταν ἀνάβει ἔἶναι φῶς, ἐνέργεια & μᾶζα, νὰ τὸ μυστικὸν ποὺ παρουσίασα οὐκ ὀλίγες φορὲς μὲ διάφορα ἐπὶ μέρους ἀλλὰ πάντοτε συνδετικὰ Μυστικὰ πὲρὶ τὸῦ Μυθικοῦ ἢ Μηθικοῦ ἢ Προμηθικοῦ ἢ Πρὸ+μυθικού ἤτοι πρὶν τὸν μῦθον πτηνοῦ, ὅπὼς ὁ Προμηθεὺς ἢ Προμυθεύς, πὸὺ ὁὐσιαστικῶς ἐπανάναψε τὴν ἀλήθεια στόὺς ἀνθρώπους & ὁ Δίας μὲ ὀργὴν διέταξε τὸν Κράτος, τὸν Ζῆλος & τὸν Βίας νὰ τὸν ἁλυσοδέσουν στὸν Καύκασον πόὺ ἀπὸ τὴ λέξη αὐτὴ προέρχεται ὁ καυκὰς πὸὺ μετὰ παραφθάρηκε σὲ καυγᾶ. Ἀντισθένης: ἀρχὴ σοφίας ἢ τῶν λέξεων ἐπίσκεψις & Μένανδρος: γλῶσσα λανθάνουσα τ' ἀλὴθῆ λέγει.....

Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ἐπακριβῶς τὸ ἴδιον, ἕνας Ζῆλος, ἕνας Βίας & ἕναν Κράτος ἤτοι ὁ Κράτος ποὺ θὰ συνδέεται ὁ χαραγμένος μαζὺν τοῦ ὑπερφωτοδεσμομηχανικῶς [ὑπερκβαντομηχανικῶς] μὲσῳ τοῦ ὑπερδιαδικτύου [ τὸ ἀναλύσαμε, σὲ Κέρνη/Σερν, Ἰἀπωνία, «Ἰσραήλ». ΗΠΑ, δορυ+φόρους ἐναντίον σου & ἀλλόῦ]. Ἄρὰ τε, ὁ Δίας ποὺ θὰ δώσει τούτη τὴ ἐντολεῖ εἶναι ὁ διάβολος ποὺ εἶπε ψεύδη ὅτι ξεράστηκε ἀπο τὸν πατέρα τὸῦ Κρόνον ποὺ σημαίνει Κράτος καὶ κρό+νός, τοὐλάχιστον μὲ τὴν ἐκδοχὴν βάσει Ἀντισθένη, Μένανδρου & ἄλλὼν μυστικῶν ἀτραπῶν συμπεριλαμβανομένων τῶν ἰδικῶν μου πὸὺ εἶναι ἀνεξάρτητες ἰχνηλατήσεις.....

Ἐὰν ὁ Φὸῖνιξ δὲν ἦταν σβὺστὸς δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ ἀνάψει & ἂν ἡ Ὀρθοδοξία ἔἶναι Ἀναμμένη δὲν χρειάζεται Ἀναλαμπή ! Ἀλλὰ πόῖος ἀνάβει τὸν Φὸῖνιξ κάθε φοράν; ἴδιος ὁ Φόῖνιξ ἤτοὶ ἂὐτοανάβεται & ἂὐτολάμπει ἢ καὶ ἄὐτοαναλάμπει !

Τὰ ὅμοια ἰσχύουν μὲ τὸὺς Χριστιανούς, αὐτοαναλάμπουν ἤτοὶ μὲ τὴν προσπάθεια & τὴν Πίστην τους ἐπέρχεται εὐλογία & στέφανος πάσας ἀρὲτῆς & διακρίσεως ἐξ' Ἁγίου Πνεύματος !

Δὲν ἀνάβει ὁ Φὸῖνιξ παρὰ τὴ θελήσει του, οὔτε οἱαδήποτε μονὰς Ὀρθοδοξίας ἀνάβει ἄνευ τῆς προσωπικῆς τελικῆς Θελήσεως του!

Ἄλλωστε καὶ ἡ Πρώτη Λάμψη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπῆλθε μετὰ πὸλλῶν κόπων & διανύσεων μὲ τὰ πόδια & ὑποζύγια τῶν Ἀποστόλων !

Συμπέρασμα: στὸ χέρι μας εἶναι νὰ ξὰνὰ Λάμψουμε τὴν Ὀρθοδοξία & το μόνον ποὺ μᾶς εἰδοποιεῖ ἀπὸ τὸ παρελθὸν ὁ ὅρος & ὁρισμὸς Ἀναλαμπὴ Ὀρθοδοξίας εἶναι ὅτι τώρα εἶναι σβυστή, ἀλλά σας εἰδοποιῶ μετὰ χάρᾶς Ἀδελφοὶ ὅτι ἄρχισε & ἀνάβει ἐπεὶδὴ τὸ θέλουμε, ἐπιδιώκουμε καὶ ἐπιτεύκτουμε πολλοὶ ΕΜΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ !

Ὁἱ Ἀναλάμποντες ψὺχὴ τε & σώματι Ὀρθοδοξίαν θὰ σφραγιστοῦν μὲ τὴν Σφραγίδαν Τὸῦ Θεοῦ ! Ὅποιόν σφαγίσει Ὁ Θεός στόὺς ἔσχατους καιρούς, ὅπως ἀναφέρεται στὴν Ἀποκάλυψη,...., δὲν μπορεῖ νὰ ξεσφραγιστεὶ ἐκ τῆς Σφραγῖδος Θεοῦ ὁὔτε νὰ ἐπισκιαστεῖ ἀπὸ σφραγῖδα Ἀντιχρίστου, ἐκτὸς & ἐὰν ὁ ἴδιος ὁ ἐκ Θεοῦ Σεσφραγισμένου ἀρνηθεῖ ρήτῶς & ἐν πράκτως Τὸν Ἰἠσοῦ Χριστὸν Ἀρνίον & Τὸν Τριαδικὸν Θεόν !

Μὲ τὴν βίαν κατὰ τοῦ Θελήματος τοῦ Κόσμου & τῆς σατανονεοεποχήτικης βίας, λάμπει ὡς φώστὴρ Ὀρθοδοξίας κάποιος, ὅπως ἔκτοτε & πάντοτε & ὄχὶ μὲ τὴν κηφύνικη δειλία & ὀκνηρία. Τί προσκυνάτε τοὺς Μάρτυρες ἐὰν σᾶς εἶναι ἄγνωστοι ἐν & πράξει; Καλύτερα νὰ τοὺς γνωρίζετε & μιμεῖσθε παρὰ νὰ τοὺς τιμᾶτε χὼρὶς νὰ γνωρίζετε ΤΙ ΤΙΜΑΤΕ !.....

Ὅσοι Ἐξομολογηθεῖτε ἀπὸ ἴδιον ἰερέαν εἴσαστε σημαιέα πνευματικὰ ἀδλέφια & δίδυμα μὲ ἄλλους ἱερεῖς ποὺ Ἐξομολόγησαν ἐπίσης κάποιους ἀπὸ ἐσᾶς & μὲ ἐκείνους τοὺς ἄλλους ποὺ Ἐξομολογήθηκαν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἄλλους ἱερεῖς.

Τὴν Ἀναλαμπὴ Ὀρθοδοξίας τὴν φέρνουμε δὲν μᾶς ἔρχεται αὐθαίρετη, παρὰ τὴν θέληση μᾶς & ἐν ἄγνοιᾳ & ἀδιαφορία μας.....

Ὡσὰν νὰ λέμε ὅτι ἡ Ἀναλαμπὴ Φοίνικα εἶναι ἡ Ἀναλαμπὴ & Ἐπανασφράγισμαν Θεοῦ ἐπὶ τῆς ἀποτειχισμένης πλήρως ἢ μερικῶς ψυχῆς ἐξ' Ἁγίου Πνεύματος. Ἐρεύνησον τὴν φωτογραφία ἐξωφύλλου, ὅπου ὁ Φοίνικας εἶναι μία Ἀθώα Περιστερὰ ποὺ ἀναγεννᾶται ἢ καὶ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ξανὰ ἐπιστρέπει εἰς Τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι νὰ κατοικήσει μέσα του & νὰ τὸν ἀναλάβει ἐξ' ὁλοκλήρου ! Καὶ τὸ σφράγισμα Θεοῦ ἀναφέρεται στὴν Ἀποκάλυψη ὅτι συμβαίνει πρὶν ἀπὸ πᾶν σφράγισμα & χάραγμα διαβόλου..... Συνάδουν τόσον πολὺ πού......


Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις