Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

Tὰ Μυστικὰ τῶν Θεοφανείων = Θεὸς φαίνεται, Θεὸς Φαίνων.... Tί συνέβη;..


 κτς τν πάγιων παραδεκτν το ρθόδοξου Δόγματος....

Τ Τρία Πρόσωπα Τς γίας Τριάδος νεμφανίσθησαν. ταν λέμε νεμφανίσθησαν σημαίνει Κατάσταση & πόσταση Φωτός, ξο & Φτα κτς π Θεο+φάνεια & Φς ναντι τν νθρώπων εναι νέργεια, λάμψη, μφάνιση, σωματίδια  κα κυματίδια, κτς τν λλων & Το κτίστου Φωτς τοι γία Τρις εναι κτιστα Τρία Φτα....

λλ δν νεμφανίσθησαν Τ Τρία Πρόσωπα Τς γίας Τριάδος ς κλασικν φς τοι μ τ Φς πο ντιλαμβάνεται  ραση !

 Πατέρας πο εναι ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ τν βραίων αχ εχ  ηχ & σημαίνει αχ δηλαδ χος νεμφανίσθηκε ς φς ν εδει αχς  Αδης  Φωνς. Προσέξετε τν συγγένεια πάντοτε λληνιστ τν λέξεων Φων κα Φς, μφότερες ο λέξεις ρχίζουν π τ Φ. Τ δ Φ εναι κ το φ' ως = φέως = Φέως & ν τέλει Φς & Φων  κα φων τοι φεωσν  φεωνή !

Βλέπουμε δηλαδ τν ρρηκτη σχέση Φωτς & Φωνς. Τώρα πισκεπτόμαστε τν στροφυσικ πο οσιαστικ κε μπορομε ν κατανοήσουμε τι  νέργεια πο καλεται φς εναι & χος & τ ντίστροφον & τ φς χει & παράγει χον &  χος χει & παράγει φωνή, τοτα εναι προσωπικς διαπιστώσεις πο νάφερα & λλοτε, λλ δν εναι το παρόντος  περαιτέρω λεπτομερέστερη νάλυση.... στις μως χει γνώση στροφυσικς τ ερίσκει περιττν ν ναλυθε !.....

 Παράκλητος γί Πνεύματι παρουσιάστηκε ν εδει Περιστερς  ποία γίνεται ντιληπτ κα διακριτ μέσ ράσεως = ρς+έως [φς] !

 αχ Πατρ παρουσιάστηκε ν εδει αχς τοι κος  κοέως = κ  κούω ως [φς] !.....  & κροάσεως = κρος ως [φς] !///.........

Τ τερον & Προακτιστοσυνέταιρον γιον Πρόσωπον  Υἱὸς τοι Υ+ιός παρουσιάστηκε πώς;,,....

Μ φή ! τοι φέως = φ' ως πο ταυτόχρονα σημαίνει φαίρεση ως  οντος  κα φωτς πειδ  κα μ τν ννοια τς νέργειας πο σταθεροποιεται & γίνεται μζα !.....

 Υἱὸς ταν Παρν ν εδει φέως κα γγιζόταν ξ' ω+Άννου Πρ+Δρομού & λλων νθρώπων !....

χουμε δηλαδ τν μφάνιση Τν Τριν Προσώπων Τς γίας Τριάδος , ν σχηματίζουν ναν σόπλευρον σογώνιον Τρ+γωνον & Πρ+Τρί+γονον κροάσεως, ράσεως & φέως !!!!

ρα τε, μς λείπου δύο Ασθήσεις,  σφρηση &  Γεύση ! Α ποαι , εσν ποκατηγορίες τς φέως , καθότι , εναι χαρακτηριστικ τς μάζας & τόσον  σφρηση πο γίνεται ντιληπτ ξ' π' φς σωματιδίων & συνταυτοχρόνως κυματιδίων μάζας μ τος ασθητρες ντς τς ρίνης , σον &  γεύση  ποία γίνεται ντιληπ ς μζα π τν ασθητήρων τς γλώττης, το ορανίσκου, τν σπλάγχνων ταν λέμε ασθάνομαι πόνον, χαρά, λύπη, γάπη, παράξενα κα οτω καθ' ξς. Βεβαίως, πάρχουν & α ασθήσεις νέργειας & Μεταφυσικς νέργειας πως ες τς περιπτώσεις Θαυμάτων & πιγεύσεων Οράνιων Παραδείσων !....

Προσέξετε κα τοτον,  χος εναι φ & συνάμα σωματίδια & κυματίδια νέργειας Φωτός ! Τ δ γρ Φς φς στιγμς κινεται παράγει κραδασμος & τριβ στω & ἐὰν δν τος κομε ρα εναι κα χος κα συνάμα φάπτεται σ μς, πάνω σ τείχους & σ  τιδήποτε λλον !  φ φς στιγμς εναι μζα εναι συνάμα νέργεια ρα τε Φς & χος & συνάμα μ τν τριβήν της παράγει χον & πρ  κα φς !

ρα τε, τ καθέναν εναι τ διον & τ καθ' λλον π τ τρία τοι θ λέγαμε μοούσιω τ χω κα τ φ κα τ ράσει σ' ντιστοιχεα μοούσιον τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τ γί Πνεύματι !.....

φο κα τ τρία εσν φ  κα φή, τότε συμπεριλαμβάνεται σ τοτα  σφηση &  Γεύση !

Προσέξετε τι  σωστς τρόπος ν κάνουμε Τν Σταυρόν μας εναι τ τρία δάκτυλα νωμένα τ ποα συμβολίζουν Τν γίαν Τριάδαν  χον, ρασιν & φν & τ λλα δύο δάκτυλα τς χειρς εναι συμμαζευμένα ες τν χούπτα τ ποα συμβολίζουν Τν Θεάνθρωπον ησον Χριστν μ διττν Φσιν Θεο & νθρώπου  ποία ξάγεται ς προέκταση π Τν Υἱὸν πο νεμφανίσθηκε ς φ & προέκταση τς φς επαμεν εναι σφρηση & Γεύση !!!!

Πέριξ Το Θρόνου Το Θεο ερίσκονται τ 4 Ζα, τ ποα μεταξ λλων συμβολίζονται π τς 4 προεκτάσεις κατευθύνσεων Το Σταυρο....

ναφέρεται ες τν ποκάλυψιν ωάννου  Θες & Τ ρνίον  κα ρν+ίον πο εναι  Υἱὸς ς κτιστος Τς γίας Τριάδος & συνάμα ς νσταυρωμένος, θανατωμένος & ναστημένος ησος Χριστς Θεάνθρωπος μ Πνεύμαν & Σάρκαν πο δι' ατο γιάσθηκεν πλήρως. Εκάζουμε τι θ πρεπε ν ναφέρεται & Τ γί Πνεύματι !!!!

Νομίζεται τι  Θρόνος Το Θεο πο ναφέρεται ες τν ποκάλυψιν ω+Άννου του Θεο+Λόγου εναι κάτι κτιστόν;;;;;  κτιστον ;   

Λοιπόν,  Θρόνος Θεο εναι κτιστος & εναι  διος  Θες & κπορεύεται δι Το Θεο πρς Θεο  κα τ Σ κ τν Σν Τριαδικ Πληθυντικ Μοναδικ νικ Θεέ μου ! Εκάζουμε τι  ναφορ Το Θρόνου ες τν ποκάλυψιν ω+Άννου το Θεο Λόγου εναι  Παρ+κλητος Τ Πνεύμαν Τς λ θείας &  Ληθείας γί Πνεύματι !!!!

Εναι γεγονς τι  ησος Χριστς νσαρκωμένος Υἱὸς Τς κτιστης γίας κτιστης Μαθηματικς Τριάδος εναι νσφαγμένος δι χάριν μν & τν κλεκτν Το πρ πάντων τν αων+ών !!!!

 λέξη γεγονς τί σημαίνει ραγε  ρα ες μο ;

χουμε μία πιθεματικ πρόθεση τοι τ γ πως σ λλη περίπτωση τ π τοι πεπερασμένον, πεφωτεισμένον, πεπρωμένον κ.ο.κ. Σ λλη περίπτωση τό τε, πως τεθωρακισμένον, τετελειωμένον, τεαφρν  τέφρον  τέφρα  τεφροπινάκιον [στακτοδοχεον, τασάκι στακτο], τεφροδόχος, τετριμμένον, τέκτονας, τελάλης τοι τε+λαλώ κ.ο.κ.... Σ λλη περίπτωση τ λέ, πως λελαλημένον, στε τελάλης & λελάλης ν σημαίνουν τ διον, λελυμένον κ.ο.κ.... ντιλαμβάνεστε τι ἐὰν επομε θεθωρακισμένον σημαίνει τεθωρακισμένον & ἐὰν επομε κέκτονας σημαίνει τέκτονας, πως κα  πρόθεση κέ, π παραδείγματι κεκτημένα, κεχαριτωμένη  χεχαριτωμένη !!!!  σπομε χεχωρισμένη & χεχοχλασμένη, χεχριμπαρωμένη  κεχριμπαρωμένη..... Κα οτω οτω καθ' ξς, περαιτέρω λεπτομέρειας λλην φορ....

στε, γεγονς = γ+γονός τοι γ πο σημαίνει να & γονς  γονέας & συνάμα συνταυτοχρόνως γόνος ! 

ρα τε, τ γεγονς χει γονέαν & ς νέργεια, πράξη, διάπραξη, εναι ποίημαν  γέννημαν  γεγέννημαν ξο κα  λέξη γ γεγέννηκα σέ,  ποτέλεσμα το γονέα ! Κα ταν λέγουμεν  λελακομεν γέγονε σημαίνει να γόνε  να ε γόνος  ε να γόνος  γ γον τοι γινες  γέγινες & εσαι γόνος του διαπράκτη σου γονέα, πως λέγουμεν κεκλεισμένων  κέκυκλος , κόμη & κέλυφος  λέλυφος  κεκενδυσάμενος  κεκενδυσμένος  κεκοπιασμένος  κεκόρασεν  κεκορεσμός !

ταν λέμε γεγονς περίπου λέγουμε τν δια σημασία σ λλην ννοια μ τ ταν λέμε γηγενς  γεγενς  συνγενς  συγγενής ! Καθότι ο λληνικς Λέξεις Μαθηματικ & προσχηματίζονται ξισώσεις & Τύποι !

ρα γ = ρα να = ρα τε = ρα γρ τ ντι ον ν, ταν λέγουμε χος ννοομε  κα συνεννοομε = σν+εννοούμε & Φς & φ & ταν λέμε Φς συνεννοομε χον & φν & ταν λέμε φν συνεννοομεν χον & Φς !

Σ τελικ νάλυση ολαις α ασθήσεις εσν φ & φο εσν φ εσν & χος & Φς & Γεύση & σφρηση !

Ολαις α ασθήσεις εσν συναναπόσπαστες , φανταστετε ναν ν χωρς οδεμία ασθηση π τς τρες πο εναι πέντε, τότε δν πάρχει εναι νεκρς  αταναίσθητος  κεκοιμισμένος !

Τί εναι κωφάλαλος; Οτε κλαμβάνει οτε κπέμπει χον! Τί εναι τυφλός; Οτε κλαμβάνει οτε κπέμπει φς ράσεως! Τί εναι νόσφρητος; Οτε κπέμπει οτε κλαμβάνει σμή! Τί εναι γευστικός; μοιον μ τ ναφικός, οτε κλαμβάνει οτε κπέμπει φήν!

σπομε κάποιος χασε τν φν τς γεύσεως τς γλώσσας του. Δν εναι πόλυτη λλειψη φς, καθότι ἐὰν τν τσιμπήσεις  κάψεις,  θωπεύσεις, θ ασθανθε κάποια γεύση διαίτερης φς πως & ἐὰν τοτο γίνει σ πληγν ες τν χείραν, ντς κόλπου, π βάλανου πέους, σ σωτερικ ργανα κ.α....

ρα τε,  πουσία πάσας ασθησης εναι  πουσίας ζως  κα  πουσία ασθησης ζως, πως ες τν περίπτωση τς γενικότερης νάρκωσης το σώματος  τς γκεφαλικς ναρκώσεως στε ν μν συνειδητοποιε & συναισθάνεται τν ασθηση σπομε το πόνου  το καψίματος. Κατ συνέπεια,  ννοια συνείδηση & συναίσθηση εσν πρωταρχικς ννοιες  κα πάρχουν φόσον φίσταται γκεφαλικ δραστηριότητητα & ντίληψη, ν ἐὰν δν πάρχει  γκεφαλικ δραστηριότητα & ντίληψη, μπορε ν διεξάγεται συνείδητη & συναίσθητη παντίληψη σ καρδίαν, νεφρ κα λλο.... Τώρα ντιλαμβανόμαστε τς δρας !.....

 λέξη ασθηση  σπομε ασθι χητικς λαλεται μοίως μ τν λέξη σθίω πο σημαίνει τρώγω & τροφοδοτομαι μ τροφή, νέργεια, μζα ! ρα τε,  ασθηση εναι ντίληψη ντίδραση τς τροφοδοσίας, νέργειας & μάζας ν  σθηση  τ σθίω εναι λήψη & δράση ! Κατ συνέπεια Ζω εναι  δράση & ντίδραση,  λήψη & ντίληψη,  τροφοδοσία & ντιτροφοδοσία,  κδήλωση & ντιεκδήλωση το δοναι & λαβεν, τοι το λαβεν το ργανισμο & το μετεπόμενου γεγονότος  γέγονε  γ γόνου δοναι σ συνειρμικος συχνοτικος μάζας & νέργειας δονητικος κραδασμούς !.... Κα τί εσν τοτα; χοι, Φτα, φές.....

Καλ & γαστ Ελογημένα Θεοφάνεια ες τας ψυχας !!!!

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις