Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Μειώσεις φόρων και χαμηλότοκα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις


 Τον «δρόμο» για τη Βουλή παίρνει το νομοσχέδιο που περιέχει τα κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να συγχωνευτούν ή να συνεργαστούν.

Το «πακέτο» των κινήτρων περιλαμβάνει τόσο μειώσεις φόρων όσο και δάνεια και το «στοίχημα» που έχει τεθεί είναι να αποτελέσει πόλο έλξης για μέρος -έστω- από τις σχεδόν 1 εκατ. πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, ώστε να το σκεφτούν να αναζητήσουν μια φόρμουλα συνεργασίας.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Το «πακέτο» των κινήτρων που αφορά συνεργασίες προσώπων και συνεργασίες και συγχωνεύσεις προσωπικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνει μειώσεις φόρου για τρία χρόνια και δάνεια με επιτόκιο 0,35% από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η εκτίμηση στην κυβέρνηση είναι πως εάν οι μικρομεσαίοι εκμεταλλευτούν τα κίνητρα αυτά και «μεγαλώσουν» τότε θα αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και θα γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές εντός και εκτός Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό από τα κίνητρα αποκλείστηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις «πριμοδοτούνται»

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%, εφόσον πληρούνται τα παρακάτω:

α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και

β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ.

Τι γίνεται στις περιπτώσεις συνεργασίας προσώπων

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, κατά ποσοστό 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα να έχει εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας οντότητας να μην μπορεί να υπολείπεται των 150.000 ευρώ,

β) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας συμβολαιακής γεωργίας, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς να εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

Τι ισχύει για ατομικές επιχειρήσεις

Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,

β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και

γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Πώς εφαρμόζεται η απαλλαγή

1. Η απαλλαγή από τον φόρο στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται για έως 3 φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού μορφής ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.

2. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης και μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, σε διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.

3. Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως 3 ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.

4. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες καθώς και στους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες στις οποίες μετέχουν κατασκευαστικές κοινοπραξίες.

5. Στην περίπτωση που η συνεργασία δημιουργείται δυνάμει συμφωνίας franchising, το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee).

Η μεταφορά ζημιάς

Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρείας. Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά τον μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας της τρέχουσας ή επόμενων χρήσεων, μόνο κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήματος, εφόσον ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 450.000 ευρώ. Το ποσό της μη αναγνωριζόμενης προς συμψηφισμό ζημίας μπορεί να αποσβένεται κάθε χρόνο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα ή συμψηφισμού με τα κέρδη της νέας εταιρείας.

ΚΛΙΚΑΡΕ (ΕΔΩ) ΤΩΡΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις