Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ» ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας (αρ. 30 του
ν. 4223/2013, ως αντικαταστάθηκε με το α. 51 του ν. 4250/2014 και το άρθρο 24 του
ν. 4255/2014).
ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 10/2014 εγκύκλιός μας.

 Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4255/2014 (Α΄89) παρατείνεται από
τη λήξη της η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
 Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσα σε ....

προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από τη λήξη της προηγούμενης
προθεσμίας, ήτοι μέχρι 5-5-2014, υποβάλλουν αίτηση, μόνο σε ένα φορέα της
επιλογής τους.
 Εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας το αρμόδιο
προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας. Εν συνεχεία, βεβαιώνεται η ύπαρξη της
αναγκαίας πίστωσης και η απόφαση αποστέλλεται αμελλητί για έλεγχο νομιμότητας
στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για
την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών.
 Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως με μέριμνα του εποπτεύοντος οργάνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23 Απριλίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16529

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ
1.Δήμους της Χώρας
 Γραφεία κ.κ. Δημάρχων
 (με fax και e-mail)
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 2. Περιφέρειες της Χώρας
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών
Πληροφορίες : Α. Πατσιαβούρα (με fax και e-mail)
Τηλέφωνο : 213-136-4380 3. ΚΕΔΕ
FAX : 213-136-4383 4. ΕΝΠΕ
 5. ΙΤΑ
 6. ΠΕΔ της Χώρας
Ελληνική
ΕΞ’ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  2

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αριθμ.
10/2014 εγκύκλιό μας.

Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση και συνεργασία επί των ανωτέρω.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
 α. Γραφείο Υπουργού
 β. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
- ΑΣΕΠ
- Ελεγκτικό Συνέδριο
- Εθνικό Τυπογραφείο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
-Γραφείο Υπουργού, κ. Ι. Μιχελάκη
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Λ. Γρηγοράκου
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Γ. Φ. Ιωαννίδη
- Γεν. Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/νση Μηχανοργάνωσης
 (Με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
- Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
 (Τμήμα ΠΟΤΑ)

ΚΛΙΚΑΡΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ FOLLOW ΣΤΟΝ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ


ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ LIKEΔεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις