Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Ιερά Σύνοδος: Αποδεχόμαστε άνοιγμα των εκκλησιών από 17 Μαΐου - Αδι­α­πρα­γμά­τευτη η Θεία Κοινωνία


Η Ιερά Σύνοδος αποδέχτηκε την πρόταση της κυβέρνησης για άνοιγμα των εκκλησιών από τις 17 Μαΐου και τόνισε ότι η Θεία Κοινωνία είναι «αδι­α­πρα­γμά­τευτη».
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας αποδέχτηκε την πρόταση του πρωθυπουργού για το άνοιγμα των εκκλησιών από τις 17 Μαΐου, μετά από συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Στην ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος ευχαριστεί τον πρωθυπουργό για τη στάση του, αν και δηλώνει ότι θα περιμένει το άνοιγμα των εκκλησιών από τις 4 Μαΐου, κατά την πρώτη φάση άρσης των μέτρων.
Αναφορικά με το διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη για άρση των μέτρων, η Ιερά Σύνοδος σημειώνει ότι:
«Υ­πο­δέ­χε­ται με ελ­πίδα το από 28.4.2020 δι­άγ­γελμα του Πρω­θυ­πουρ­γού κ. Κυ­ρι­ά­κου Μητ­σο­τάκη, τον ο­ποίον συγ­χαί­ρει για τις ευ­χα­ρι­στίες τις ο­ποίες ε­ξέ­φρασε δη­μο­σίως προς την Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος και σύμ­παντα τον Ι­ερό Κλήρο και τον ευ­σεβή Λαό Αυ­τής, α­να­γνω­ρί­ζον­τας έτσι την συμ­βολή του στην αν­τι­με­τώ­πιση της παν­δη­μίας. Ση­μαν­τικό ρόλο σ’ αυ­τήν την δη­μό­σια α­να­γνώ­ριση είχε και η Υ­πουρ­γός Παι­δείας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νίκη Κε­ρα­μέως, της ο­ποίας η συμ­βολή ι­δι­αι­τέ­ρως ε­πι­ση­μαί­νε­ται».
Παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίησή της που ο κ. Μητσοτάκης έτεινε «ευ­ή­κοον ους» στην επιστολή του κ. Ιερώνυμου για το άνοιγμα των εκκλησιών και για συμμετοχή στα μυστήρια, όπως η Θεία Κοινωνία.
Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι:
«Α­σφα­λώς, η Ι­ερά Σύ­νο­δος ε­πι­θυ­μούσε και α­νέ­μενε την ε­πι­στροφή των πι­στών στην Θεία Λα­τρεία από την πρώτη η­μέρα της “στα­δι­α­κής ε­πι­στρο­φής στην κα­νο­νι­κό­τητα” (4.5.2020), ό­πως είχε η Ί­δια ζη­τή­σει. Κα­τό­πιν πολ­λής συ­ζη­τή­σεως, ό­μως, α­πε­φά­σισε να α­πο­δε­χθεί την α­πό­φαση των ορ­γά­νων της Πο­λι­τείας για πλήρη ε­πι­στροφή υπό ό­ρους των πι­στών στους Ι­ε­ρούς Να­ούς από την Κυ­ρι­ακή 17 Μα­ΐου 2020, εκλαμβάνοντας και χρησιμοποιώντας το διάστημα αυτό ως δυνατότητα καλύτερης προετοιμασίας, υπό τις πα­ρού­σες υγειονομικές συν­θή­κες και προϋποθέσεις, για τον προγραμματισμό τελέσεως των ιερών Ακολουθιών με την συμμετοχή των πιστών».

Νέα συνεδρίαση της Ιερά Συνόδου στις 12 Μαΐου

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Ιερά Σύνοδος θα συγκληθεί εκ νέου στις 12 Μαΐου για να αποφασιστούν και να δοθούν οδηγίες για τα μέτρα υγιεινής που θα ισχύσουν με το άνοιγμα των εκκλησιών.
Η Ιερά Σύνοδος «ε­πε­ξερ­γά­ζε­ται ήδη προ­τά­σεις, οι ο­ποίες προ­έρ­χον­ται από τα συμ­πε­ρά­σματα της Ε­πι­στη­μο­νι­κής Εποτροπής, τις ο­ποίες α­φού συ­νέλ­θει και πάλι κατά τον μήνα Μάιο, θα κα­τα­θέ­σει προς την Πο­λι­τεία, προ­κει­μέ­νου να ι­σχύ­σουν από την Κυ­ρι­ακή 17η Μα­ΐου 2020, ο­πότε και οι πι­στοί θα ε­πα­νέλ­θουν υπό ό­ρους στην κοινή Λα­τρεία εν­τός των Ι­ε­ρών Ναών», όπως σημειώνεται.
Καταλήγοντας, η Ιερά Σύνοδος σημειώνει ότι το θέμα με τη Θεία Κοι­νω­νία και τη Θεία Ευχαριστία είναι «α­δι­α­πρα­γμά­τευτο».
«Η ΔΙΣ ε­πα­να­λαμ­βά­νει και πάλι ο­μο­φώ­νως ότι το ζή­τημα περί του Ι­ε­ρού Μυ­στη­ρίου της Θείας Ευ­χα­ρι­στίας και της Θείας Κοι­νω­νίας τυγ­χά­νει α­δι­α­πρα­γμά­τευτο, ό­πως α­κρι­βώς ο­ρί­ζε­ται από τους Θεί­ους και Ι­ε­ρούς Κα­νό­νες της Α­γίας μας Εκ­κλη­σίας».
ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;

Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.

Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις