Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

Μητροπολίτης Αμβρόσιος και π. Ιώνναης Διώτης Zητούν επίσημα την παραίτηση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου!

Ο δυναμικός μητροπολίτης Αμβρόσιος και ο ιερέας που απωθήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, όταν στηλίτευσε τον πάπα κατά την επίσκεψή του στη χώρα μας, καταλήγουν σε κοινό συμπέρασμα για την καταλληλότητα της κας Σακελλαροπούλου στη θεσμική της θέση.

Την αφορμήν, για να ασχοληθούμε για μια ακόμη φορά μαζί Της μας
έδωσεν ο λόγιος και μαχητικός Πρωτοπρεσβύτερος των Αθηνών,

ο
πολεσέβαστος π. Ιωάννης Διώτης, ο Οποίος με ένα πρόσφατο
δημοσίευμά του της 9 ης Φεβρουαρίου τρ. έτους εζήτησε:
«Να παραιτηθεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας».
Προσυπογράφουμε το κείμενο αυτό και σας το παραθέτουμε στη
συνέχεια, ώστε να ενημερωθείτε. Στο τέλος θα προσθέσουμε και εμείς τα
δικά μας σχόλια.

π. Ιωάννης Διώτης

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου –
Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)
«Τὸ μεγαλύτερον πολιτικὸν ἀτόπημα τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι ἡ ἐπιλογή του τῆς κυρίας Αἰκατερίνης
(Κατερίνας, Κατίνας, Κάτιας, Καίτης, Κατίγκως)
Σακελλαροπούλου δια τὸ ὕπατον  ἀξίωμα τῆς Πολιτείας,
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.  Ἀμέσως μετὰ τὴν σχετικὴν πρότασιν
τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἔγραψα ἄρθρον ὑπὸ τὸν
τίτλον «ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ». Ὅταν δὲ ἐξελέγῃ ἡ
προταθεῖσα, ἐδημοσίευσα δεύτερον σχετικὸν κείμενόν μου ὑπὸ
τὸν τίτλον «ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘῌ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» διὰ τὴν
ἀτυχεστάτην καὶ σκανδαλώδη αὐτὴν ἐπιλογήν του.
Ἀπὸ τοὺς πρώτους μῆνας ἀκόμη, ἡ ἀναξιοκρατικῶς αὐτὴ
γυνὴ καταστᾶσα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔδειξε τὴν ἐν παντὶ
ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν της καὶ ἀνέμενον θεσμικὸν τινα
παράγοντα νὰ εἰσηγηθῇ τὴν ἀπομάκρυνσίν της ἀπὸ τὸ
Προεδρικὸν Μέγαρον. Αὐτὸ μέχρι τώρα δὲν ἔγινε καὶ ἀπεφάσισα νὰ ζητήσω τὴν παραίτησιν τῆς ἐν λόγῳ Προέδρου μὲ τὴν
παροῦσαν παρέμβασίν μου δια τοὺς ἀκολούθους λόγους:

1)  Ἡ παραίτησις αὐτὴ ἐπιβάλλεται νὰ γίνῃ πάραυτα ἕνεκα
μεγίστης καὶ ἄκρως ἐπειγούσης ἐθνικῆς ἀνάγκης. Ἰδοὺ τί
ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ Διαδίκτυον (Noiazomai.gr) καὶ εἰς τὸν
ἡμερήσιον Τύπον (7-2-2023): «Ὑπάρχει κίνδυνος ὁ Ἐρντογὰν
νὰ κηρύξει τὴν παράνομη προσάρτηση στὴν Τουρκία τὸ
βόρειον κατεχόμενον τμῆμα τῆς Κύπρου. Σὲ τέτοιες  στιγμὲς
χρειάζεται ἕνας Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ποὺ νὰ μπορεῖ
νὰ ἐμπνεύσει, νὰ ἡγηθεῖ, νὰ ἀπαιτήσει, νὰ ξεσηκώσει. Ἡ
κυρία Σακελλαροπούλου δὲν μπορεῖ νὰ ἠλεκτρίσει, δὲν
μπορεῖ νὰ ἀστράψει καὶ νὰ βροντήσει, δὲν μπορεῖ νὰ
ἀκτινοβολήσει Ἑλλάδα».

2)  Μόλις τὸ 30% τοῦ λαοῦ εἶναι θετικὸν ὑπὲρ τῆς νῦν
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας («Ἑστία», 8-2-2023). Αἱ
δημοσκοπήσεις ἔδειξαν ὅτι οἱ προηγούμενοι Πρόεδροι ἦσαν
ἀγαπητοὶ εἰς τὸν λαὸν ἀπὸ 60% καὶ ἄνω. Ὡς ἐγγράφῃ, «μὲ τέτοια
ποσοστὰ πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι Πρόεδρος» ἡ κυρία
Σακελλαροπούλου;

3)  Εἰς τὸ δημοσιογραφικὸν ἀρχεῖον μου ἔχω δεκάδας
δημοσιευμάτων εἰς βάρος τῆς κυρίας Σακελλαροπούλου.
Τοιαύτη κατάστασις οὐδέποτε ὑπῆρξεν εἰς τοὺς προκατόχους
αὐτῆς.

4) Ὁ ἀνεκδιήγητος Πρωθυπουργὸς ἐκάλεσεν αὐτὴν ἀπὸ τὸ
4% τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος διὰ νὰ ἐκπροσωπήσῃ
τὸ 96%  τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Ἀκόμη ἡ Πρόεδρος αὐτὴ δὲν
ἐζήτησε συγγνώμην διά τὰ ἀπερίγραπτα δεινὰ εἰς βάρος τῆς
Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν ξενοκίνητον Κομμουνισμόν. Ὡς ἐγράφῃ, κατ’
ἐπανάληψιν, ὁ Κομμουνισμὸς ὑπῆρξεν ἡ μεγαλυτέρα ἀπάτη τοῦ
20οῦ αἰῶνος μὲ 100.000.000 περίπου θύματα αὐτοῦ 
παγκοσμίως.

5)  Μέ το νὰ παρουσιάζεται ἡ κυρία Σακελλαροπούλου, μία
ἄγνωστος πρὶν εἰς τὴν κοινὴν γνώμην δικάστρια, ὡς ἡ κορυφαία
προσωπικότης, προσβάλλονται δεινῶς ὅλαι αἱ πραγματικαὶ
διακεκριμέναι προσωπικότητες τῆς Ἑλλάδος.

6)  Ἡ κρινομένη ὡς ἀναξία Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
περιφρονεῖ τὸ Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Γάμου καὶ ἀτιμάζει τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας. Συζεῖ μὲ γκόμενον, ἀστεφάνωτον
ἄνδρα, τὸν ὁποῖον ἐπιδεικνύει μὲ ὑπερηφάνειαν. Εἶχε δὲ καὶ τὴν
προκλητικὴν θρασύτητα νὰ ἀνεβάσῃ τὸν ἐπιβήτορά της εἰς τὴν
ἐξέδραν τῶν ἐπισήμων  κατὰ τὴν παρέλασιν τῆς 25ης Μαρτίου ἢ
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.  Αἶσχος! Ἐντροπή! Αἰσχύνη καὶ
καταισχύνη!  Οὐδεὶς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔπραξε τοῦτο
διὰ τὴν νόμιμον σύζυγόν του. Ἡ κυρία Σακελλαροπούλου μὲ
τὸν τρόπον αὐτὸν πορνεύει καὶ ζεῖ ἀνήθικον βίον, ἐνῷ,
ἰδιαιτέρως ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἔπρεπε νὰ ἦτο
παράδειγμα ἐναρέτου βίου.

7)  Ἡ ἀνήθικος αὐτὴ κυρία ἀφῄρεσεν ἀπὸ τὸ Γραφεῖον τῆς
Προεδρίας ἐθνικὰ σύμβολα καὶ ἐτίμησε περισσότερον τὴν γάταν
της παρὰ τὴν  Ἑλληνικὴν Σημαίαν. Εἰς τὸ προσκέφαλόν της
ἀπεικόνισε τὴν γάταν, τὴν ὁποίαν ἔχει ἐπιδείξει πολλάκις.

8) Ἡ κυρία τῆς γάτας ἐδήλωσεν ὅτι δὲν ἔχει πολιτικὴν
ἐμπειρίαν. Μετὰ τὴν δήλωσίν της αὐτὴν ἔπρεπε νὰ εἶχε
παραιτηθῆ ὡς ἀκατάλληλος διά τὴν θέσιν τῆς Προεδρίας, καθ’
ὁμολογίαν της.

9)  Ὡς ἐγράφη, ἡ Πρόεδρος ἀπεστράφη τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον
καὶ περιεφρόνησε τὸν Ἐθνικὸν Ὕμνον. Ἐνῷ ἐψάλλετο ἀπὸ ὅλους
ὁ Ὕμνος τῆς ἐλευθερίας μας, αὐτὴ εἶχε κλειστὰ τὰ χείλη της, ὡς
ἐγράφη.

10)  Προσεπάθησε νὰ ἐμποδίσῃ τὸν μακαριστὸν
Ἀρχιεπίσκοπον κυρὸν Χριστόδουλον νὰ τελέσῃ τὴν ἀκολουθίαν
τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας. Ἡ ἰδία ἠρνήθη
νὰ παραστῇ εἰς τὸν Ἁγιασμόν..

11)  Εἰς ἐκπομπὴν τῆς ΕΡΤ1 (10-5-2022) ἐδήλωσεν ἡ ἐν
λόγῳ Πρόεδρος ὅτι εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν
νεκρῶν σωμάτων καὶ ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων. Δηλαδὴ δέχεται
καὶ συμφωνεῖ νὰ φονεύωνται 300.000 περίπου Ἑλληνόπουλα,
κατ’ ἔτος.

12)  Ἐὰν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, ἡ κυρία Σακελλαροπούλου
εἶπεν ὅτι τὸ δημογραφικὸν (τὸ μέγιστον πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος)
θὰ ἀντιμετωπισθῇ μὲ τὴν ἐνσωμάτωσιν τῶν ἀλλοδαπῶν (= μὲ τὸν
ἀφελληνισμόν).

13)  Ἐδέχθη τὴν ἀντεθνικὴν καὶ προδοτικὴν συμφωνίαν τῶν
Πρεσπῶν.

14)  Ὡς φαίνεται, δέχεται καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν, ὡς
φυσιολογικὴν  κατάστασιν. Ἐνῷ, διὰ τὴν προστασίαν κυρίως τῶν
νέων, ἔπρεπε νὰ δηλώσῃ ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀσέλγεια παρὰ
φύσιν καὶ ὅτι, ἐὰν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γίνουν ὁμοφυλόφιλοι, θὰ
ἀφανισθῇ ἐντελῶς τὸ ἀνθρώπινον γένος μέχρις ἑνὸς ἀνθρώπου.

15) Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει κακὴν ἐξωτερικὴν
ἐπιβλητικότητα. Οὐδεὶς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀνὰ τὸν
πλανήτην, ἔχει τοιαύτην μειωτικὴν ἐξωτερικὴν ἐμφάνισιν, ὅπως ἡ
κυρία Σακελλαροπούλου καὶ μὲ τὴν συνεχῆ ἀνδρικὴν ἐνδυμασίαν
της.

16) Τέλος, ἐγράφη εἰς τὸν ἡμερήσιον Τύπον (28-1-2023)
ὅτι «ἦτο γκάφα τῆς Σακελλαροπούλου νὰ μὴ καλέσῃ τὸν
Ρῶσον πρέσβυν εἰς τὴν δεξίωσιν τῆς Προεδρίας τῆς
Δημοκρατίας διὰ τὸ Διπλωματικὸν Σῶμα». Εἶναι ἀντεθνικὴ ἡ
παράλειψις αὐτή. Ἡ Πρόεδρος προσέβαλε μίαν φιλικὴν μεγάλην
Χώραν.
Ἐγράφη εἰς τὸν ἡμερήσιον Τύπον (27-1-2023) πρὸς τὸν
Πρωθυπουργόν: «Παρ’ τὴν Κατίγκω σου καὶ μπρὸς δὲν τὴν
θέλει ὁ λαός». Ἡ σχετικὴ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα εἶναι «Κυρὰ
Κατίνα, δὲν σὲ θέλει ὁ λαὸς παρ’ τὴ γάτα σου καὶ μπρός»».

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
ουδέποτε χαρίστηκε στους άρχον-
τες του κόσμου τούτου και γι’ αυτό
τον λόγο δεν τους ήταν αρεστός,
θα λέγαμε ότι πολλοί εκ των
πολιτικών ηγητόρων της εποχής
του, τον μισούσαν θανάσιμα
επειδή δεν ανέχονταν τον οξύτατο
δημόσιο έλεγχο που ασκούσε στα
πρόσωπά τους για την
φαυλοκρατία και την ανεντιμότητά
τους. Ουδέποτε ο ιερός πατέρας δίστασε να επιδείξει την

αυστηρότητά του ακόμη και για τον φαύλο και διεφθαρμένο
προσωπικό βίο των αρχόντων, των πλουσίων και των ισχυρών της
εποχής του, χωρίς να δέχεται κανένα συμβιβασμό ή να υπηρετεί ως
άβουλο όργανο κάποια μικρο-πολιτική σκοπιμότητα. Με παρρησία και
θάρρος αλλά και λεπτότητα αντιμετώπιζε και τους πολιτικούς άνδρες της
ανώτατης κρατικής βαθμίδος, της εξουσίας γενικότερα, ακόμη και το ίδιο το
παλάτι.

Ευθεία σύγκρουση με την αυτοκράτειρα Ευδοξία
Έτσι, δεν άργησε να συγκρουστεί ευθέως και χωρίς μισόλογα και με
την ίδια την έξαλλη στην προσωπική ζωή και στις εξεζητημένες δημόσιες
απαιτήσεις και παραξενιές της αυτοκράτειρα, την Ευδοξία, της οποίας το
όνομα ήταν συνώνυμο των αδικιών, της φιλοχρηματίας και της σπατάλης
που έκανε, ενώ πεινούσε ο λαός.

Στηλίτευσε την μεγάλη και
προκλητική πολυτέλεια, τις ασυλλόγιστες δαπάνες και τις αισχρές
και ανήθικες διασκεδάσεις της ανακτορικής αυλής, αλλά και του
ευρύτερου χώρου της ανωτέρας κοινωνίας, όπου έβλεπε την
επιδειξιομανία «…την κονίασιν των παρειών και τα ημαγμένα χείλη
(βαμμένα), τας μυρολοιφάς (αρώματα), το χρυσοφορείν και
μαργαριτοφορείν, την περίεργον αμφίεσιν και υπόδεσιν…» και όλες εκείνες
τις γελοίες ποικίλες επινοήσεις της ανθρώπινης ματαιοδοξίας, κενοδοξίας
και πλεονεξίας.
……………………………………………………………………………
Και πάλι στη εξορία ο Ιερός Χρυσόστομος.
Το δίκαιο επεκράτησε, αλλά δυστυχώς όχι για πολύ. Αφορμή για τη
νέα και τελευταία δοκιμασία του ιερού Πατρός εδόθη όταν ο ίδιος δημόσια
εστηλίτευσε τους προκλητικούς θορύβους και τις άμετρες μέχρι
σημείου ειδωλολατρείας προκλητικές εκδηλώσεις που είχαν
οργανωθεί για να τιμηθεί η ματαιόδοξη Ευδοξία, της οποίας ο αργυρός
Ανδριάντας στήθηκε πλησίον του ναού της Αγίας Σοφίας (ο δεύτερος ναός
επί του οποίου ανηγέρθη ο σημερινός) και στο κέντρο της δημοσίας
αγοράς. Ο ιστορικός Σωκράτης αναφέρει ότι τόσο σκληρός υπήρξε ο
δημόσιος λόγος του μεγαλυτέρου εκκλησιαστικού ρήτορος όλων των
αιώνων, ώστε και οι κίονες του ναού εφαίνοντο ότι θα λυγίσουν από το
δριμύ κατηγορώ, που άρχιζε ως εξής: «Πάλιν Ηρωδιάς μαίνεται, πάλιν
ταράσσεται, πάλιν ορχείται, πάλιν την κεφαλήν Ιωάννου ζητεί λαβείν
επί πίνακι…».
Όλα αυτά ως σεισμός τάραξαν τα ανάκτορα και ο ιερός
Χρυσόστομος οδηγείται και πάλι στην εξορία, κατά το έτος 404 μ.Χ. Η
εξασθενημένη όμως υγεία του, μετά από τρία έτη σκληρής εξορίας, δεν
άντεξε και το 407 μ.Χ. ο άτλας αυτός της ορθοδόξου Εκκλησίας παρέδωσε

το πνεύμα του, λέγοντας μέχρι και την τελευταία στιγμή την φράση: «Δόξα
τω Θεώ πάντων ένεκεν». (Πηγή: https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-
diafora/o-ieros-xrysostomos-enanti-tis-politikis-eksousias).
ΚΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρεται στον Συναξαριστή
του στην έχθρα με την οποία αντιμετώπισε η Αυτοκράτειρα Ευδοξία
τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τις εξορίες και αδικίες, που
υπέστη ο Άγιος δια χειρός της. Ωστόσο, “όσοι Eπίσκοποι συνήργησαν εις
αυτήν, όλοι εβασανίσθησαν πρότερον εκ Θεού με δεινάς και πολλάς
ασθενείας, και έπειτα απέθανον. H δε Eυδοξία πρώτη έπαθε τας
ασθενείας ταύτας, επειδή και πρώτη αυτή παρανόμησε, και έγινε
πρόξενος απωλείας και εις τους Eπισκόπους. Λέγουσι δε, ότι μετά τον
θάνατόν της, διά να αποδειχθή η αδικία οπού έκαμεν εις τον μέγαν
Xρυσόστομον, εκινείτο και έτρεμεν ο τάφος της εις διάστημα χρόνων
ολοκλήρων τριανταδύω (32). Όταν δε ανεκομίσθη το λείψανον του Aγίου
εις Kωνσταν-τινούπολιν και εναπετέθη, εκεί όπου τώρα είναι, τότε και ο
τάφος εκείνης εστάθη και πλέον δεν έτρεμεν”.
(Πηγή: https://www.orthodoxianewsagency.gr/orthodoxes-provoles/32-xronia-etreme-o-
tafos-tis-eydoksias-pou-dioke-ton-xrysostomo)

ΑΣ ΕΛΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ

ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ

Η Ερίτιμος Κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την
μη σώφρονα συμπεριφοράν της, ΠΡΟΚΑΛΕΙ συνεχώς το
Δημόσιο φρόνημα! Οι ψυχές των συντηρητικών Ελλήνων
Πολιτών πληγώνονται συνεχώς με την προκλητική
συμπεριφορά της Κας Σακελλαροπούλου! ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ Η
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ! ΔΥΣΤΥΧΩΣ, δεν ακούγεται η φωνή Της!
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Αλλά η Ιερά Σύνοδος ΌΧΙ μόνον
συνευδοκεί και συμπράττει, αλλά δυστυχώς και επικαλύπτει
μίαν από τις πολλές σκανδα-λώδεις συμπεριφορές της Κας
Προέδρου της Δημο-κρατίας! Μία εξ αυτών είναι η
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ μετά του κ. Παύλου Κοτσώνη!
Δεν διαθέτει ΝΟΜΙΜΟΝ ΣΥΖΥΓΟΝ, αλλά συμβιώνει με ένα

ΣΥΝΤΡΟΦΟΝ! Δηλ. ενώπιον του Νόμου καθίσταται
ένοχος διά την παράνομον ΣΥΜΒΙΩΣΙΝ!

Ως γνωστόν κάθε χρόνο κατά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας ο
εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραθέτει ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΕΥΜΑ προς
τιμήν των Σεβασμιωτάτων Μητρο-πολιτών-Μελών της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι, λοιπόν, κατά το
παρελθόν έτος η Κυρία Σακελλαροπούλου, εφαρμόζουσα το
Πρωτόκολλον, κατά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας στις 13 Μαρτίου 2022
παρέθεσε Επίσημο Γεύμα στους Σεβ. Μητροπολίτας, Μέλη της Δ.Ι.Σ. της
165 ης Συνοδικής Περιόδου. ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ στο ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΥΤΟ ΓΕΥΜΑ
ΠΑΡΕΚΑΘΗΤΟ και ο κ. Παύλος Κοτσώνης, δηλ. ο αστεφάνωτος
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ της ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ!
Συνεπώς η αδιαμαρτύρητος συμμετοχή των Μελών της Δ.Ι.Σ. σε
ένα Επίσημο Γεύμα, όπου ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟ-ΛΟΓΙΑ συμμετέχει Ο
ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ, -δηλ. ο αστεφάνωτος, ο χωρίς Θρησκευτικό
ή και Πολιτικό έστω Γάμο ερωτικός Σύντροφος- της Κυρίας Προέδρου
ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ,
ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ, ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ! Ασφαλώς
και θα τρίζουν τα κόκκαλα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
Αδελφοί μου!

Με άλλα λόγια Τα Μέλη της Δ.Ι.Σ., με ΕΡΓΑ καί όχι με λόγια,
κατεπάτησαν το Ιερόν Ευαγγέλιον, περιεφρόνησαν τον Νόμον του Κυρίου
και εδίδαξαν την ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ στην Ελληνική Κοινωνία! Ελησμόνησαν
ακόμη και το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Προδόμου και Βαπτιστού
του Κυρίου μας, ο Οποίος έλεγχε δημοσίως τον Άρχοντα της εποχής
εκείνης, τον Ηρώδη, ο οποίος, ως γνωστόν, διατηρούσε ερωτικήν σχέσιν
με την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του αδελφού του: «Ἔλεγεν γὰρ ὁ

Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ, ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ
ἀδελφοῦ σου» (Μάρκ. Στ’, 18).

Ο κ. Κοτσώνης κάθεται αριστερά και δίπλα στον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Άθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ !!!!

ΕΡΩΤΗΣΙΣ:

Με ποιά ιδιότητα συμμετέχει στο επίσημο Γεύμα
και ο χωρίς γάμο «σύμβιος» κ. Παύλος Κοτσώνης;
Η ΣΙΩΠΗ των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων-Μελών της

Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

ΕΜΜΕΣΟΝ ΑΠΟΔΟΧΗΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΙΝ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΣΥΜΒΩΣΕΩΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ; Ο Άγιος
Χρυσόστομος θα παρεκάθητο σε ένα τέτοιο Γεύμα;
Την απάντησιν οφείλει να δώση η Ιερά Σύνοδος!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΑΣ ΑΤΕΝΙΣΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ Κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία

 

 

Έπειτα από όλα αυτά τα φαιδρά έως και
τραγικά γεγονότα σας καλώ, Αδελφοί μου, να γονατίσουμε και να
ψάλλουμε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας τα λόγια του Τριωδίου:

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γάρ τό πνεῦμά
μου, πρός ναόν τόν ἅγιόν σου, ναόν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον
ἐσπιλωμένον, ἀλλ’ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει». 
«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γάρ
κατεῤῥύπωσα, τήν ψυχήν ἁμαρτίαις, ὡς ῥᾳθύμως τόν βίον μου, ὅλον
ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας».

Και, τέλος, ας επισφραγίσουμε την προς τον Κύριον ικεσίαν
μας με τά λόγια: «ΚΥΡΙΕ ΣΩΣΟΝ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ». Αμήν! Σας
εύχομαι ΚΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, Κυριακή της Τυρινής, 26 η Φεβρουαρίου 2023

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις