Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

“BOMBA” μεγατόνων!!! H ΝΔ “τρέχει” τώρα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για τον πλήρη έλεγχο στα βοσκοτόπια!!!


 To 2015 o ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε νόμο για τον πλήρη έλεγχο στα βοσκοτόπια, για την "προστασία" τους και την ανάδειξη της βοσκοϊκανότητας της κάθε περιοχής. Η Νέα Δημοκρατία τώρα αποφάσισε να τον εφαρμόσει.

Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια εποχή που η κτηνοτροφία και η γεωργία βάλλονται σε ολόκληρη τη Δύση καθώς θεωρείται ότι αποτελούν πηγή εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία και μανιωδώς προσπαθούν να περιορίσουν. Ενδεικτικά δείτε ΕΔΩ όπου το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι δεν είχαν γίνει αρκετά για το διάστημα 2012-2020 για τη μείωση των εκπομπών που προέρχονται από το “ζωικό κεφαλαίο”, δηλαδή τα ζώα της κτηνοτροφίας.

Στη ΣΥΝΟΨΗ της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαβάζουμε μεταξύ άλλων: “Οι εκπομπές από την κτηνοτροφία, κυρίως από βοοειδή, αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των εκπομπών του γεωργικού τομέα και παραμένουν σταθερές από το 2010. Ωστόσο, η Κοινή Γεωργική Πολιτική δεν επιδιώκει να θέσει όρια στον πληθυσμό του ζωικού κεφαλαίου, ούτε προσφέρει κίνητρα για τη μείωσή του”.

Από το 2020, όμως παρατηρείται μια κλιμάκωση των προσπαθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και την ανωτέρω έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το “πρασίνισμα” της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, που οδηγεί πρακτικά στον περιορισμό τους.

Ενδεικτικό αυτής της κλιμάκωσης, είναι το ριζοσπαστικό «πράσινο» σχέδιο αποανάπτυξης και ΔΙΑΛΥΣΗΣ της κτηνοτροφίας/γεωργίας της Ολλανδικής κυβέρνησης για να μειώσει τις εκπομπές αζώτου κατά 50% – 95%, όπου οι αγρότες βρέθηκαν αντιμέτωποι ακόμα και με την αναγκαστική εξαγορά της γης τους (Δείτε ΕΔΩ)

Τι προσπαθούν να πετύχουν στην Ελλάδα από το 2015 με τα λεγόμενα “Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης” ανά περιοχή

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, “η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών θα ασκείται επί τη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής”. Με απλά λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε νόμο σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να ορίζεται ποια κοπάδια ζώων θα βόσκουν πού! Και όλα αυτά, υπό το πρόσχημα της προστασίας της βιοποικιλότητα και της αειφορίας για το καλό και των κτηνοτρόφων. Όποιο ζώο βόσκει σε περιοχή που δεν θεωρείται εγκεκριμένη θα θεωρείται παράνομο.

Μόνο που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν αυτά τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης περιοχών, οπότε ο νόμος δεν είχε ακόμα εφαρμοστεί.

Έρχεται λοιπόν τώρα, η Νέα Δημοκρατία, λίγο πριν τις εκλογές και “τρέχει” τον νόμο λέγοντας ότι εντός ενός μηνός θα γίνουν οι διαγωνισμοί για να οριστούν εκείνοι που θα διαμορφώσουν “τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης περιοχών”

Δείτε τι προέβλεπε ο αρχικός Νόμος που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον αρχικό νόμο 4315 του 2015, τον οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ίσχυαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 3
Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

1.Η χρήση της βοσκής εντός βοσκήσιμων γαιών που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία επιτρέπεται, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και της δασικής νομοθεσίας, εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η φυσική ισορροπία και αειφορία, καθώς και οι παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυστημάτων που συγκροτεί η φυόμενη στις βοσκήσιμες γαίες βλάστηση.
2.Η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. Συμβατές χρήσεις με τη δασική νομοθεσία είναι αυτές που προβλέπονται στο ΣΤ’ Κεφάλαιο του ν. 998/1979, όπως ισχύει ενώ με τη βοσκή είναι οι χρήσεις εκείνες οι οποίες δεν παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα των ποιμνίων και δεν υποβαθμίζουν τη συνολική βοσκοϊκανότητα της βοσκήσιμης γαίας ως ενιαίας οντότητας, όπως αυτή έχει υπολογισθεί στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
Για λόγους ενιαίας διαχείρισης της βοσκής, στα διαχειριστικά σχέδια συμπεριλαμβάνονται και οι εκτάσεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους το επιθυμούν και δηλώνουν την επιθυμία τους εγγράφως. Δύναται επίσης, να περιλαμβάνονται και εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας και βόσκονται από αγροτικά ζώα.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναθέτει την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στις Περιφέρειες της Χώρας με προγραμματική σύμβαση η οποία συνάπτεται με την οικεία Περιφέρεια. Τα διαχειριστικά σχέδια που εκπονούν οι Περιφέρειες, εγκρίνονται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.
3.Για τις βοσκήσιμες γαίες που περιλαμβάνονται εντός προστατευόμενων περιοχών, εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα και τα μέτρα βελτίωσης, διαχείρισης και οργάνωσης της άσκησης της βόσκησης αποφασίζονται κατά τρόπο που αποτρέπεται η υποβάθμιση των αντικειμένων προστασίας της περιοχής. Στις περιπτώσεις που οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται εντός των ορίων ευθύνης φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ο οικείος φορέας διαχείρισης γνωμοδοτεί προς τον υπεύθυνο για την εκπόνηση της μελέτης φορέα επί του διαχειριστικού σχεδίου. Για τις υπόλοιπες περιοχές γνώμη εκφράζουν οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές.
4.Η διάρκεια ισχύος των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ορίζεται σε επτά (7) έτη μετά την έγκρισή τους. Μετά την παρέλευση της επταετίας τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης αναθεωρούνται και εγκρίνονται εκ νέου. Στην περίπτωση εκδήλωσης φυσικής καταστροφής ή άλλης αιτίας, τα σχέδια αναθεωρούνται και εγκρίνονται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση αυτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
5.Εντός των βοσκήσιμων γαιών επιτρέπονται εγκαταστάσεις ζώων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 4056/2012 (Α’52), καθώς και ποτίστρες ζώων, μικρές ομβροδεξαμενές και επεμβάσεις που δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του τοπίου και οι οποίες προβλέπονται από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, της λειτουργίας των βοσκήσιμων γαιών και την ευζωία των ζώων.
6.Με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης καθορίζονται και οι θερινές βοσκήσιμες γαίες τις οποίες χρησιμοποιεί, ο κάθε νόμιμα μετακινούμενος κτηνοτρόφος, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό καθεστώς εκτροφής των ποιμνίων.

Ο ανωτέρω νόμος τροποποιήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας με τον Νόμο 4691/2020.

Στο άρθρο 11 του 4691/20 αναφέρεται ότι:


Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4351/2015 Α ́ 164) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης σύμβασης ή λύσης των ανωτέρω συμβάσεων για οποιονδήποτε λόγο, την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης δύναται να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η έγκριση των σχεδίων σε αυτή την περίπτωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.».

Έτσι, έρχεται τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αναφέρει ότι εντός ενός μηνός θα γίνουν οι διαγωνισμοί για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης σε πέντε περιφέρειες. Και αυτή η είδηση έχει περάσει στα “ψιλά γράμματα” της ειδησεογραφίας.

Μάλιστα οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ουσιαστικά χρηματοδοτούν το έργο αυτό που έχει προϋπολογισμό αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ καθώς:

Οι πόροι χρηματοδότησης των έργων θα προέλθουν από τα εισπραχθέντα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής που έχουν κατατεθεί υπέρ της κάθε περιφέρειας. (Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, είχε περάσει ένα προσωρινό μέτρο – Αριθμ. 915/69142/2018 – για την μίσθωση βοσκήσιμων γαιών και τον έλεγχο τους μέχρι να οριστούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης)

Ειδικότερα προχθές, Δευτέρα 15/5, εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρεται ότι υπεγράφησαν οι νέες προγραμματικές συμβάσεις για πέντε περιφέρειες, σχετικά με τη δημοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση των μελετών των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Έρχονται Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης σε: Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Συγκεκριμένα οι συμβάσεις υπεγράφησαν μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και:

α) του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιο Κασαπίδη, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με συνολικό προϋπολογισμό 1.949.213,90 ευρώ,

β) του περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου» με συνολικό προϋπολογισμό 1.928.868,44 ευρώ,

γ) του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 2.374.646,40 ευρώ,

δ) του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Κρήτης», με συνολικό προϋπολογισμό 2.120.313,52 ευρώ,

ε) του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστου Μέτιου, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.102,86 ευρώ.

Σύντομα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης και στο Βόριεο Αιγαίο, στη Δυτική Ελλάδα και στο Νότιο Αιγαίο

Σημειώνεται τέλος ότι επίκειται η υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου, τα σχέδια των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου:

Επομένως τα βοσκοτόπια θα ελέγχονται πλήρως από το κράτος, το οποίο θα μπορεί όταν πάρει σχετικές οδηγίες, να περιορίσει τις ζώνες αυτές ή να κάνει δύσκολη την πρόσβαση σε αυτές, π.χ. με πολύ υψηλά μισθώματα, καθιστώντας ασύμφορη την ενασχόληση με την κτηνοτροφία για τους μικρούς κτηνοτρόφους, πάντα “για το καλό του πλανήτη”.

Εξάλλου η εναλλακτική λύση με τα τεχνητά κρέατα έχει ήδη παρουσιαστεί και προωθείται κατάλληλα και συστηματικά στις Δυτικές χώρες.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις